งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By: Jirawat Promporn By: Jirawat Promporn Contact: TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD. Update Latest 23/04/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By: Jirawat Promporn By: Jirawat Promporn Contact: TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD. Update Latest 23/04/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By: Jirawat Promporn By: Jirawat Promporn Contact: jirawat@book.co.th TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD. Update Latest 23/04/51

2 Emerald Fulltext •เป็นผลิตภัณฑ์ของสำนักพิมพ์ MCB University Press •ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 ในชื่อ Emerald intelligence + Full Text โดยมีจุดประสงค์เดิมคือ บริการจัดส่งบทความ วารสารที่จัดพิมพ์โดย MCB University Press วารสารที่จัดพิมพ์โดย MCB University Press •ในปี 2001ได้มีการปรับปรุงบริการและทางเลือกต่างๆ ในการใช้ ฐานข้อมูลและเปลี่ยนชื่อเป็น Emerald Fulltext •เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุดในสาขาการจัดการ

3 •ประกอบด้วยบทความจากวารสารวิชาการของ MCB University Press มากกว่า 100 รายชื่อ •มีจำนวนบทความฉบับเต็มมากกว่า 42,000 รายการ •ให้บริการเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1994 และให้บริการ สาระสังเขปย้อนหลังจนถึงปี 1989 •เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หน่วยงานธุรกิจ หรือ การศึกษา Emerald Fulltext

4 ครอบคลุมเนื้อหา • •การจัดการทรัพยากรบุคคล • •การจัดการงานห้องสมุดและสารสนเทศ • •การฝึกอบรม • •การตลาด • •การพัฒนาองค์การ • •การจัดการคุณภาพและปฏิบัติการ • •การจัดการผลิตและปฏิบัติการ • •วิศวกรรม • •การจัดการสิ่งแวดล้อม • •และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทั้งหมด Emerald Fulltext

5 ตัวอย่างวารสารเด่นๆ - Management Decision - European Journal of Marketing - The TQM Magazine - Personnel Review - International Journal of Operations & Production Management Management - Library Management

6 Emerald Fulltext แบ่งการสืบค้นออกเป็น 3 วิธี 1. Quick Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) 2. Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) 3. Browse (การสืบค้นแบบไล่เรียง)

7 Homepage

8 1 2 3 4 5 6 Quick Search Quick Search 1. เลือก Quick Search2. ใส่คำค้น 3. เลือกรูปแบบที่สัมพันธ์กับคำค้น4. ระบุเขตข้อมูลการสืบค้น 5. เลือกสืบค้นจากทุกส่วน หรือเฉพาะที่บอกรับ6. คลิก Search

9 Advanced Search 3 1 1. เลือก Advanced Search 2 2. ใส่คำค้น 3. เลือกรูปแบบที่สัมพันธ์กับ คำค้น 4 4. ระบุเขตข้อมูล 5 5. เลือกคำเชื่อม 6 6. ระบุช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ และประเภทของเอกสารที่ ต้องการ 7 7. เลือกสืบค้นจากทุกส่วน หรือเฉพาะที่บอกรับ 8 8. คลิก Search

10 Browse By : Journal Title 1 2 4 5 6 1. เลือก Browse 3. เลือก Browse By : Journal Title4. คลิก Browse 5. เลือกอักษรเริ่มต้นของชื่อวารสาร 6. เลือกวารสารเล่มที่ต้องการ 3 2. เลือกสืบค้นจากทุกส่วน หรือเฉพาะที่บอกรับ

11 Browse By : Subject 1 1. เลือก Browse 2 2. เลือกสืบค้นจากทุกส่วน หรือเฉพาะที่บอกรับ 3 3. เลือก Browse By : Subject 4 4. คลิก Browse 5 5. เลือกหัวเรื่องที่สนใจ

12 Search Results 1 1. คลิกเพื่อดูเนื้อหาบทความ หรือ 2 2. คลิกเพื่อแสดงเอกสารฉบับเต็ม 3 3. ปรับปรุงการสืบค้น 4 4. สืบค้นภายในผลลัพธ์เดิม 5 5. บันทึกคำค้น

13 Article

14 Full Text - HTML

15 Full Text - PDF Print, Save

16 Search History 1 1. แสดงลำดับการสืบค้น และสามารถเรียกดูผลลัพธ์ได้ 2 2. ลบคำค้นออกจาก History ทั้งหมด

17 Marked List 1 1. คลิกเลือกบทความที่จะจัดเก็บ 2 3 2. คลิกเลือก session marked list 3. คลิก Go

18 Marked List จะปรากฎข้อความที่ยืนยันว่า บทความที่เราเลือกได้ถูกจัดเก็บ ไว้ใน Marked List เรียบร้อยแล้ว

19 View Marked List View Marked List 1.คลิกเลือก Marked List 1 2 2. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 3 3. คลิก Print เพื่อสั่งพิมพ์ 4 4. คลิก Email เพื่อส่งอีเมล์ 5 5. คลิก Download เพื่อบันทึกบรรณานุกรม

20 Register 1. คลิก My Profile เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียน 1 2 2. คลิกที่ Register หรือ click here to register เพื่อเข้าสู่ หน้าจอแบบฟอร์มการลงทะเบียน

21 Register

22 My Profile พิมพ์ Username และ Password เพื่อเข้าสู่แฟ้มส่วนตัว

23 Emerald Alert • Saved Search Alerts • TOC (Table of Contents) Alerts • Weekly Digests

24 Save Search จากหน้าแสดงผลการค้น ให้คลิกที่ Save Search เพื่อบันทึกคำค้น

25 Save Search พิมพ์ชื่อคำค้นที่ต้องการบันทึก จากนั้นคลิก Add

26 View Saved Search Alerts 1. คลิกเลือก Alerts 1 2. คลิกเลือก Saved Search Alerts 2

27 View Saved Search Alerts

28 Table of Content Alerts 1. คลิก Table of Content Alerts 1 2. คลิก Add Journal เพื่อเลือกชื่อวารสารที่ต้องการบอกรับการแจ้งเตือน 2

29 Table of Content Alerts 1 1. เลือกอักษรเริ่มต้นของชื่อวารสาร 3 3. คลิก Update 2 2. เลือกรายชื่อวารสารที่สนใจและ คลิก Add

30 Table of Content Alerts คลิก Save เพื่อบันทึก

31 Weekly Digests Alert 2. คลิกเลือกการแจ้งเตือนเฉพาะวารสารที่บอกรับ หรือจากทุกรายชื่อ 2 1 1. คลิกเลือก Weekly Digest Alert 3 3. คลิก Subscribe

32


ดาวน์โหลด ppt By: Jirawat Promporn By: Jirawat Promporn Contact: TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD. Update Latest 23/04/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google