งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LegalTrac และLEXIS-NEXIS Academic Universe

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LegalTrac และLEXIS-NEXIS Academic Universe"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LegalTrac และLEXIS-NEXIS Academic Universe
สุชัญญา จีระพันธุ์ เอกสารประกอบการสัมมนา ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 2543

2 การเปรียบเทียบฐานข้อมูล
เนื้อหา ความครอบคลุม กลยุทธ์การสืบค้น รูปแบบการแสดงผลการสืบค้น การจัดการกับผลการสืบค้น

3 เนื้อหา LegalTrac LEXIS-NEXIS เอกสารข่าว วิทยุ T.V. ข้อมูลด้านธุรกิจ
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย บทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของสำนักพิมพ์ทางกฎหมายและของเนติบัณฑิตยสภาแห่งสหรัฐและสหภาพ ยุโรป LEXIS-NEXIS เอกสารข่าว วิทยุ T.V. ข้อมูลด้านธุรกิจ ข้อมูลทางกฎหมาย ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลแหล่งอ้างอิง 1.7 พันล้าน ฉบับ

4 ความครอบคลุม Legal Trac มีข้อมูลตั้งแต่ปี1980-ปัจจุบัน LEXIS-NEXIS
มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1979 ถึงปัจจุบัน

5 กลยุทธ์การสืบค้น LegalTrac Subject Guide Relevance Search
Keyword Search Advanced Search LEXIS-NEXIS Basic More Options Limit Search Combine Search by using connectors

6 กลยุทธ์การสืบค้น (ต่อ)
LegalTrac Operators Limit Search Back to Search LEXIS-NEXIS Edit Search Help Dictionary

7 รูปแบบการแสดงผลการสืบค้น
LegalTrac รายการบรรณานุกรมและดรรชนี รายการบรรณานุกรม ดรรชนี และบทคัดย่อ บรรณานุกรม ดรรชนี บทคัดย่อและตัวเต็ม LEXIS-NEXIS Full Text เรียงลำดับ แสดงปีที่จดแจ้งลิขสิทธิ์ แสดง Sources

8 การจัดการกับผลการสืบค้น
LegalTrac Mark View Mark List Reformat Retrieve Print/ Save LEXIS-NEXIS Sort by Title, Relevance Expanded List/Kwic/Full Documentation List Display Document Print /Save

9 ข้อดี LegalTrac LEXIS-NEXIS มีวิธีการสืบค้นหลายแบบ ใช้เทคนิคพิเศษมาก
Mark List History Article linked แสดงผลข้อมูลได้หลากหลาย LEXIS-NEXIS จัดกลุ่มของเนื้อหากฎหมายเป็นหมวดหมู่ แบบฟอร์ม Search แยกกัน ใช้เทคนิคพิเศษมาก ใช้เวลาในการสืบค้นไม่มาก

10 ข้อเสีย LegalTrac ความครอบคลุมด้านเนื้อหาน้อยกว่า
การเข้าถึงข้อมูลทำได้ช้ากว่ามาก connectors มีเพียง and or not LEXIS-NEXIS ต้องรู้รูปแบบการอ้างอิงทางกฎหมาย ออกจากระบบต้องออกจาก Web Browser


ดาวน์โหลด ppt LegalTrac และLEXIS-NEXIS Academic Universe

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google