งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ในองค์การสมัยใหม่จะมีหน่วยงานสารสนเทศอยู่ โดยมีผู้อำนวยการสารสนเทศเป็นหัวหน้าสูงสุดของหน่วยงาน การวางแผนกลยุทธ์จะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ การแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสารสนเทศที่ดีขององค์การ ทำให้องค์การได้เปรียบคู่แข่งขัน

2 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศต่อองค์การ
ช่วยในการทำงานของพนักงาน การเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว การปรับตัว ความสามารถในการแข่งขัน รายได้ ค่าใช้จ่าย คุณภาพ โอกาส

3 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของการใช้ MIS
ผลประโยชน์ที่มองเห็นได้ ผลประโยชน์แฝง

4 การตัดสินใจเพื่อการลงทุน
1. การตัดสินใจลงทุนด้านผลประโยชน์ที่มองเห็นได้ - ระยะเวลาคืนทุน - มูลค่าปัจจุบันสุทธิ - อัตราผลตอบแทนภายใน 2. การตัดสินใจลงทุนและผลประโยชน์แฝง

5 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนา MIS
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเชื่อมโยงเครือข่าย บุคลากรในหน่วยงานสารสนเทศ

6 ความเสี่ยงในการเลือกโครงการ MIS
ความเสี่ยงจากโครงการ - ขนาดของโครงการ - โครงสร้างของโครงการ - ประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการ ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ ความเสี่ยงนอกเหนือที่มีผลมาจากกลุ่มธุรกิจ

7 ความรับผิดชอบต่อการจัดการโครงการกลุ่มธุรกิจ
ความรับผิดชอบของ CIO ความรับผิดชอบควรกระจายไปยังบุคคลอื่นๆ ด้วย

8 การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และบริการของ MIS
แนวคิดในเรื่องของต้นทุนกำไร 1. แนวคิดทางด้านศูนย์ต้นทุน 2. แนวคิดทางศูนย์กำไร วิธีการตั้งราคา 1. วิธีการตั้งราคาโดยคิดจากต้นทุน 2. วิธีการตั้งราคาจากตลาดของการให้บริการ 3. วิธีการตั้งราคาจากการเจรจาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ

9 การกำหนดงบประมาณสำหรับระบบ MIS
การกำหนดงบประมาณจากระดับบนสู่ระดับล่าง การกำหนดงบประมาณจากระดับล่างสู่ระดับบน การกำหนดงบประมาณจากฐานศูนย์

10 การประเมินผลการดำเนินงานของ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การประเมินผลการดำเนินงานของ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบรรลุวัตถุประสงค์ การจัดการภายในหน่วยงาน การนำไปใช้ประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google