งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
การจัดการสารสนเทศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

2 ข้อมูล ข้อมูล (Data) หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ได้ที่คอมพิวเตอร์รู้จัก และสามารถส่งเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์หรือบันทึกลงบนสื่อต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงหรือการคำนวณ ข้อมูลที่ดีมีลักษณะ ดังนี้ -มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ -กระบวนการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลถูกต้อง -เป็นสารสนเทศที่มาถึงผู้ใช้ทันเวลา -ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

3 สารสนเทศ สารสนเทศ หมายถึง ข้อความรู้ที่ประมวลผลได้จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกมาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้นั้นๆ นั้นคือ สารสนเทศมีลักษณะอิงกับผู้ใช้ และยึดตัวผู้ใช้เป็นหลัก

4 คุณค่าของสารสนเทศ -เสริมสร้างความสามารถในการเก็บเกี่ยวความรู้และวิธีการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจากที่อื่น -สร้างความมีเหตุผลและระเบียบแบบแผน เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของแต่ละประเทศโดยอาศัยความรู้ที่มีอยู่แล้ว -มีฐานความรู้ที่กว้างขวางสำหรับการแก้ปัญหา -มีวิธีการใหม่ ๆ มีทางเลือกที่จะตัดทอนปัญหาในอนาคตให้น้อยลง -มีข้อมูลในการตัดสินในในทุกระดับของหน่วยงาน

5 การจัดการสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ หมายถึง การผลิต จัดเก็บ ประมวลผล ค้นหา และเผยแพร่สารสนเทศโดยจัดให้มีระบบสารสนเทศ รวมทั้งการจัดการกระแสของสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการ รวมทั้งมีนโยบายหรือกลยุทธ์ระดับองค์การในการจัดการสารสนเทศ

6 การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การกระทำกับข้อมูลใด ข้อมูลหนึ่งหรือข้อมูลกลุ่มใดๆกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่มี ความหมายมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้มากขึ้น

7 รูปแบบการประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้น มี 3 รูปแบบ 1. การประมวลผลด้วยมือ 2. การประมวลผลข้อมูลแบบกึ่งอัตโนมัติ 3. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์

8 ระบบสารสนเทศ (Information Systems)
-เป็นการดำเนินงานสารสนเทศ จัดทำอย่างเป็นระบบ มี ขั้นตอน การจัดทำระบบสารสนเทศ จะทำให้เกิดความรอบรู้ ที่จะ ช่วยในการตัดสินใจ หรือวางแผนในการดำเนินงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ -เป็นระบบที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ เพื่อนำไปประกอบการ ตัดสินใจในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้องที่สุด

9 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
IT หมายถึง เทคโนโลยีทุกด้านที่เข้ามาร่วมกันในกระบวนการจัดเก็บ สร้าง และสื่อสารสารสนเทศ IT ต้องการเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น ส่งและรับข้อมูล ซึ่งรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการข้างต้น เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล บันทึกและค้นคืน เครือข่ายสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น รวมทั้งระบบที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้

10 หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

11 ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้ผ่านการประมวลผลและนำมาใช้ประโยชน์ตามความต้องการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การนำวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ

12 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นเทคโนโลยีสำหรับการจัดการสารสนเทศ ได้แก่ การรวบรวมตรวจสอบข้อมูล การประมวลผล และการดูแลรักษาข้อมูล 2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เป็นเทคโนโลยีสำหรับการกระจายและเผยแพร่สารสนเทศไปยังผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วนทันต่อเหตุการณ์ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ระบบโทรศัพท์

13 นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจำแนกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 6 รูปแบบ คือ 1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น กล้องดิจิทัล กล้องวีดีทัศน์ เครื่องเอกซเรย์ 2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แฟลชไดร์ฟ 3. เทคโนโลยีที่ใช้การประมวลผลข้อมูล ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

14 4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล เช่น เครื่องพิมพ์ จอภาพ 5
4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล เช่น เครื่องพิมพ์ จอภาพ 5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสาร เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเนอร์ 6. เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูล เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง

15 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบุคคล เช่น 1.1 การพิมพ์เอกสารรายงาน 1.2 การบันทึก คำนวณ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.3 การติดต่อสื่อสาร

16 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการศึกษา เช่น 2
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการศึกษา เช่น 2.1 การจัดการเรียนการสอน 2.2 การเรียนการสอนทางไกล 2.3 การเรียนรู้แบบออนไลน์

17 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านธุรกิจการค้าและสำนักงาน เช่น 3.1 การออกแบบและการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3.2 การซื้อขายสินค้า 3.3 การทำธุรกิจด้านต่างๆ

18 5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น 4.1 การคมนาคมทางบก 4.2 การคมนาคมทางน้ำ 4.3 การคมนาคมทางอากาศ 5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์ 5.1 การตรวจวินิจฉัยโรค 5.2 การรักษาโรค

19 6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านสิ่งแวดล้อม 7
6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านสิ่งแวดล้อม 7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประกอบอาชีพ

20 ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้การบริหารกว้างขวางขึ้น 3. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ 4. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยงานในชีวิตประจำวัน

21 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีขององค์กร -การปรับปรุงรูปแบบการทำงานขององค์กร กระบวนการทำงานและการประสานงานในองค์กรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น -การสนับสนุนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ สามารถแก้ไขปัญหาและและบริการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น -เครื่องมือในการทำงาน เทคโนโลยีถูกนำเข้ามาใช้ภายในองค์กรเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

22 -การเพิ่มผลผลิตของงานโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของงานได้อย่างมาก -เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันได้ทั่วโลก

23 2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องศึกษาติดตาม ประกอบด้วย -คอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีวงจรรวมขนาดใหญ่ในการผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ -การจดจำเสียง เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและขยายคุณค่าเพิ่มของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจ

24 -อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก
-เส้นใยแก้วนำแสง เป็นตัวกลางที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว -การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งข้อมูลหรือข่าวสารจากระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่น -อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก -ระบบเครือข่าย ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร์

25 -โทรทัศน์ตามสายเป็นการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสื่อต่างๆไปยังผู้ชม -เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก็บข้อมูลมาจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารในลักษณะที่แตกต่างกัน

26 -การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลเข้ามาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ -การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต เป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

27 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบการบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศ -ด้านคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น -ด้านสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ -ด้านการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้

28 2. ผลกระทบการลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ -ด้านคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต -ด้านสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดผลกระทบด้านการขาดทักษะทางสังคม -ด้านการเรียนการสอน มีปัญหาในเรื่องการติดเกมส์ ไม่สนใจการเรียน

29 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google