งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
โดย : วราภรณ์ สิมสินธุ์

2 ความเป็นมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ.. 2546- 2550)
- กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและ วิธีการทำงาน - กระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ ทำงานของ หน่วยงานราชการ ให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่า มาตรฐานสากล ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ มาตรา 3/1

3 สำนักงาน ก.พ.ร. - เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
- เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิดจำเป็น - ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก -ได้รับการตอบสนองความต้องการ -มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดเป้าหมาย สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - ปรับปรุงและมุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ บริการ - กรอบการบริหารจัดการที่เป็นกรอบเดียวกัน - มีภาษาในการบริหารจัดการที่สื่อสารกันได้ - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และทักษะ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (MBNQA)

4 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award - TQA )
- กระตุ้นให้องค์กรพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือบริการ - มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน - กระตุ้นให้องค์กรธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

5 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประกอบด้วย 2 ส่วน 1) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2) ลักษณะสำคัญขององค์กร - มีกระบวนการทำงานและผลการปฏิบัติงาน ที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น - รู้จักประเมินผล รู้จักการแข่งขัน รู้จักการปรับปรุง รู้จักการพัฒนา

6 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ หมวด3 การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กระบวนการ ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์เหล่านี้ ถูกจัดเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญว่า ในการนำองค์กร ผู้บริหารของส่วนราชการต้องกำหนดทิศทางของส่วนราชการ โดย ที่ต้องมีการมุ่งที่ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และการให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ผลลัพธ์ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ กลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่า ทั้งบุคลากรและกระบวนการมีบทบาทในการทำให้การดำเนินงานสำเร็จ และนำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินการของส่วนราชการ ส่งผลให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการดำเนินการโดยใช้ข้อมูลจริงและองค์กรความรู้เป็นแรงผลักดัน สอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติราชการใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพากรให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติด้านการพัฒนาองค์กร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google