งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information System and Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information System and Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information System and Technology
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลี

2 บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์

3 บทบาทและความสำคัญ ของสารสนเทศ
- ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ - การเปลี่ยนแปลงขององค์การและการบริหาร - การบริหารที่เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 New Economy One market Borderless boundary Volatile Global Economy

5 - Knowledge - Information Intangible things Service

6 Network - node - connection

7 การเปลี่ยนแปลงขององค์การและการบริหาร
องค์การแบบใหม่ generalist mass- customized products virtual organization

8 การบริหารแบบใหม่ informal commitment and network professionalism

9 การบริหารที่เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้
Transparency and accountability

10 Information Tecnology
- สะดวกรวดเร็ว - ราคาถูกลง - มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการดำเนิน งานทางธุรกิจและการทำงานในสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารเรียนรู้ในการประยุกต์เทคโนโลยี ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

11 เศรษฐกิจยุคใหม่ เทคโนโลยี รัฐธรรมนูญ ข้อมูล พรบ.
ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี องค์การ &การบริหาร รัฐธรรมนูญ ข้อมูล พรบ.

12 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

13 ระบบสารสนเทศ DATA Information Knowledge Know-how

14 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวล
ยังไม่มีความหมายในการนำไปใช้งาน DATA

15 สารสนเทศ/ข่าวสาร Information
ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้

16 กระบวนการประมวลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
DATA - จำนวนชั่วโมงทำงาน ของพนง.แต่ละคน - อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง Data Processing ชั่วโมงทำงาน X อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง Information - รายได้ของพนักงานแต่ละคน - รายจ่ายขององค์การ

17 ความรับรู้และความเข้าใจ
Knowledge ความรับรู้และความเข้าใจ ในการนำสารสนเทศ ไปใช้ในการแก้ปัญหา ในการดำเนินงาน

18 คุณสมบัติของสารสนเทศ
เนื้อหา (Content) ความสมบูรณ์ครอบคลุม ความสัมพันธ์กับเรื่อง ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ การตรวจสอบได้ รูปแบบ (Format) ชัดเจน ระดับรายละเอียด รูปแบบนำเสนอ สื่อการนำเสนอ ประหยัด เวลา (Time) ความรวดเร็วและทันใช้ การปรับปรุงให้ทันสมัย มีระยะเวลา กระบวนการ (Process) ความสามารถในการเข้าถึง การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยง

19 Information Technology
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ การรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศ

20 ระบบที่รวบรวม เก็บรักษาและเผยแพร่สารสนเทศ
Management Information System ระบบที่รวบรวม เก็บรักษาและเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผน การพัฒนาตัดสินใจ ประสานงาน และควบคุมการดำเนินงาน

21 องค์ประกอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์

22 People Database Hardware MIS Software Network Procedures

23 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
Hardware อุปกรณ์ที่ช่วยในการป้อนข้อมูล ประมวลจัดเก็บและผลิต output ออกมา - อุปกรณ์นำเข้า, CPU Ram,หน่วยความจำสำรอง, อุปกรณ์แสดงผล,อุปกรณ์สื่อสาร

24 โปรแกรมที่ช่วยให้ ระบบ Hardware ทำงาน - ซอฟท์แวร์ประยุกต์ใช้งาน
Software โปรแกรมที่ช่วยให้ ระบบ Hardware ทำงาน - ซอฟท์แวร์ระบบ - ซอฟท์แวร์ประยุกต์ใช้งาน

25 การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน
Data Base การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน

26 การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้มี
NETWORK การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้มี การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการติดต่อสื่อสาร

27 ในการใช้ระบบสารสนเทศ
Procedures นโยบาย (Policy), กลยุทธ์(Strategy), วิธีการ(Tactics), กฎเกณฑ์ (Rule) ในการใช้ระบบสารสนเทศ

28 People ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบ

29 บทบาทของนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
What ? กำหนดสารสนเทศที่ต้องการ When ? พิจารณาเวลาที่ต้องใช้สารสนเทศ Where ? ต้องทราบว่าจะหา สารสนเทศจากที่ไหน

30 เข้าใจว่าทำไมจึงต้องมีสารสนเทศ เข้าใจความหมาย
Why? เข้าใจว่าทำไมจึงต้องมีสารสนเทศ เข้าใจความหมาย For whom ? ผู้ใช้คือใคร เพื่อจัดรูปแบบ ให้เหมาะสม How ? จะใช้เครื่องมืออะไร ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและมีจริยธรรม


ดาวน์โหลด ppt Information System and Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google