งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

2 เทคโนโลยี (Technology)
หมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการ หรือกระบวนการ เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ

3 สารสนเทศ (Information)
หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

4 (Information Technology : IT)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล และการแสดงผล เทคโนโลยีสารสนเทศยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ การดูแลรักษาข้อมูลด้วย

5 ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะสำคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยทำให้การบริการสะดวกขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

6 แบบฝึกหัด อธิบายความหมายของเทคโนโลยี อธิบายความหมายของสารสนเทศ
อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยกตัวอย่างลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มา 3 ข้อ พร้อมอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google