งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานธุรการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานธุรการ

2 แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักหอสมุด
มีเป้าหมายที่ชัดเจน เน้นด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ จัดวางความสามารถของบุคคลให้ตรงกับงาน ให้บุคลากรเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเองและมีการคัดเลือกคนให้ตรงกับงาน โดยผู้บริหารอีกครั้ง ดึงความสามารถของบุคลากรมาใช้ โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำงานตามแนวคิดของตนเองกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสิน

3 แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักหอสมุด
ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ ก้าวข้ามความกลัว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนาเว็บไซต์ ทำงานลักษณะกระจายความรับผิดชอบในการปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

4 แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของสำนักหอสมุด
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาแล้วทดลองปฏิบัติ

5 เป้าหมาย/ลักษณะงานที่จะปฏิบัติงานให้เป็นแบบ One Stop Service
แผนดำเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกับหน่วยงานย่อยในบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรับทราบความต้องการ ด้านสารสนเทศ ประชุมภายในงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการในแต่ละ ชิ้นงานและแบ่งความรับชอบ


ดาวน์โหลด ppt งานธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google