งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 10"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 10
แนวคิด ทฤษฎี หลักการรัฐประศาสนศาสตร์ยุโรป รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 1

2 การปฏิรูประบบราชการสมัย มากาเรต แทชเชอร์
การปฏิรูประบบราชการสมัย มากาเรต แทชเชอร์ เป็นผู้วางรากฐานใหม่ในการปฏิรูประบบราชการ ผ่านโครงการ Next Steps การลดจำนวนข้าราชการ การสร้างหน่วยประสิทธิภาพ (Efficiency Unit) ขึ้นตรงกับ นายกรัฐมนตรี การจัดระบบข้อมูลข่าวสารให้รัฐมนตรี (Management Information System for Ministries) การจัดตั้งหน่วยงานบริหาร (Executive Agency) - ทำงานแบบ CEO - สรรหามาจากภายนอก - มีการทำข้อตกลงผลงาน - ขึ้นกับรัฐมนตรีโดยตรง

3 ความสำเร็จของการปฏิรูประบบราชการ สมัย มากาเรต แทชเชอร์
- เจตน์จำนงที่แน่วแน่ (Political Will) - มีความต่อเนื่อง - ใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรี - มีกลยุทธ์มาตรการที่เกื้อกูลกัน

4 การปฏิรูประบบราชการ สมัย จอห์น เมเจอร์
จัดทำโครงการสัญญาประชาคม - กำหนดมาตรฐานบริการ - สนับสนุนการเปิดเผยข่าวสารข้อมูล - สนับสนุนให้มีทางเลือกแสดงความเห็น - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอัธยาศัย - ให้ความสนใจการแก้ไขข้อผิดพลาด - สนับสนุนการทำงานที่คุ้มค่าเงิน จัดตั้ง Citizen’s Charter Unit

5 ให้เอกชนลงทุนโครงการขนาดใหญ่ จัดทำโครงการแข่งขันเพื่อคุณภาพ
เครื่องมือและแนวคิดที่ถูกนำมาใช้ ในการการปฏิรูประบบราชการ สมัย จอห์น เมเจอร์ ให้เอกชนลงทุนโครงการขนาดใหญ่ จัดทำโครงการแข่งขันเพื่อคุณภาพ - แนวคิดการทดสอบตลาด (Market Testing) - แนวคิด Contract-out ลดกฎระเบียบ การให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จัดตั้งหน่วยกลางข้อมูลข่าวสารด้าน IT

6 การปฏิรูประบบราชการ สมัย โทนี่ แบลร์
1. การสานต่อ - หน่วยงานบริหาร (Executive Agencies) - โครงการสัญญาประชาคม (Service – First Initiative) * ผู้รับบริการกำหนดมาตรฐาน * กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพ * เผยแพร่หลักการและทบทวนให้เข้มข้น 2. การสานต่อนโยบายที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทในภาครัฐ - Privatization - Public – Private Partnership (การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน) - Private Finance Initiative (ริเริ่มให้ภาคเอกชนลงทุน) - Better Quality Service (ค้นหาผู้ให้บริการทีดีทีสุด โดยใช้แนวคิด Market Testing)

7 การปฏิรูประบบราชการ สมัย โทนี่ แบลร์
3. การออกสมุดปกขาวเรื่องการทำให้รัฐบาลทันสมัย (Modernising Government White Paper ) ประกาศเจตนารมณ์ 5 ประการ - มองผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย - เน้นบริการสาธารณะที่ตอบสนอง - เน้นคุณภาพบริการสาธารณะ - ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับยุคข้อมูลข่าวสาร - ปรับปรุงให้ทันสมัย นำ Performance Management 4. การปรับปรุงบทบาทของข้าราชการระดับสูง – มีส่วนร่วมในการกำหนด นโยบาย 5. การปฏิรูปสำนักงานคณะรัฐมนตรี 6. การสนับสนุนความโปร่งใสและรัฐบาลที่เปิดเผย 7. การปรับตัวของระบบราชการกับการรวมตัวของยุโรป 8. การจัดการปัญหา Quangos - การมีหน่วยงานบริหารที่มีมากเกินไป

8 การปฏิรูประบบราชการ สมัย Jacques Chirac
นโยบายการลดบทบาทภาครัฐ Privatization การลดกฎระเบียบในการ ควบคุมภาคเศรษฐกิจ การลดจำนวนข้าราชการ

9 การปฏิรูประบบราชการ สมัย Michael Rocard
นโยบายการฟื้นฟูระบบราชการ (Public Service Renewal) - การจัดการแบบศูนย์ปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบ (Responsibility Center) - กฎบัตรการมอบอำนาจ (Deconcentration Charter) - กฎบัตรการบริการสาธารณะ (Public Service Charter)

10 การปฏิรูประบบราชการ ของฝรั่งเศสในปัจจุบัน
แต่งตั้งตำแหน่ง Customer Relations Facilitators ในแต่ละประเภทงานของกระทรวง ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลนโยบาย ใช้ Service Contract มุ่งไปสู่ e-Government มอบงานราชการส่วนกลางให้แก่ราชการส่วน ภูมิภาค


ดาวน์โหลด ppt 33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google