งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ไอซีที ในบริบทธุรกิจท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ไอซีที ในบริบทธุรกิจท่องเที่ยว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ไอซีที ในบริบทธุรกิจท่องเที่ยว
ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์

2 ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการท่องเที่ยว
ธุรกิจนำเที่ยว โรงแรม รถเช่า ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์

3 นำ ICTมาใช้ในองค์กร ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์

4 การตลาดแบบดั่งเดิม เช่น แผ่นพับ แคตาล็อกสินค้า
การตลาด (Marketing) โดยการประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค้าและบริการท่องเที่ยว ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งได้ผลดีกว่า การตลาดแบบดั่งเดิม เช่น แผ่นพับ แคตาล็อกสินค้า ตลาดใหม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเกี่ยวข้องกับการนำเอา Web sites Promotion, e-marketing, Customer profiles, , facebook and etc. ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์

5 การขายแบบดั่งเดิมใช้โทรศัพท์ e-mail
การขาย (Sales) การขายมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมาก การขายแบบดั่งเดิมใช้โทรศัพท์ การขายแบบใหม่ใช้สื่อเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ ณ เวลานั้นปิดการขายด้วยความรวดเร็ว โดยการ e-Reservation or e-Booking, e-Commerce มาใช้ หรือการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการของลูกค้า ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์

6 การดำเนินงานแบบดั่งเดิม ไม่มีข้อมูล หรือ ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล
การดำเนินงาน (Operations) ผู้บริหารองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการมาพิจารณาตัดสินใจและวางแผน การดำเนินงานแบบดั่งเดิม ไม่มีข้อมูล หรือ ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล การดำเนินงานใหม่ อยู่ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ได้แก่ Management Information System: MIS, Customer Relationship Mangement: CRM, นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศอื่นๆ เช่น ระบบบัญชี เป็นต้น ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์

7 แบบเดิม ใช้การบันทึกในสมุด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรจำนวนมากเช่น โรงแรม เป็นต้น แบบเดิม ใช้การบันทึกในสมุด แบบใหม่ใช้ระบบสารสนเทศ HRM มาใช้จะทำให้สามารถบริหารและจัดการบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขต้นทุนต่ำที่สุด การนำเอาระบบสารสนเทศ HRM มาใช้จะช่วยทำให้การทำงานองค์กรมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์

8 แบบดั่งเดิม ใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจ
การจัดซื้อสินค้า (Purchasing) การบริหารจัดการซื้อที่ดีจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนที่ดีเช่นระบบสินค้าคงคลัง จะช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดราคาขายสินค้าหรือรายได้จากการขายสินค้าเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ซื้อเข้ามา เป็นต้น แบบดั่งเดิม ใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจ แบบใหม่ ใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดความถูกต้อง และรวดเร็ว ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์

9 ระดับการการใช้งานเทคโนโลยีในองค์กรทั่วไป
ระดับการใช้งาน ซอฟต์แวร์ตัวอย่าง ระดับเครือข่าย ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐานในสำนักงาน Windows Mac Linux Microsoft Word Writer Microsoft Excel Calc Microsoft Power Point Impress Microsoft Access SQL Server Oracle Page Maker Corel Draw Adobe Photoshop 3D Auto Cad Macromedia Dreamweaver Microsoft Front Page Macromedia Director AuthorWare Toolbook MP3 Hotmail Gmail Facebook Spss Norton Accounting system Hotel system Hospital system Airline system ภายในอาคาร Intranet - LAN ระดับที่ 2 การใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสาร ภายในองค์กร Intranet - WAN ระดับที่ 3 การใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์และขายสินค้าออนไลน์ ทั่วโลก Internet ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์

10 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business)
ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์

11 ลักษณะของธุรกิจที่เป็น e-Business
การใช้การตลาดออนไลน์ในรูปของฐานข้อมูล (e-Marketing) และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการขายในอินเตอร์เน็ตโดยการสร้างเว็บเพจ หรือ ใช้ การขยายกิจการโดยความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการอื่น หุ้นส่วนธุรกิจ ลูกค้า และผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิดเป็น (e-Product) การขายสินค้าออนไลน์ (e-Commerce) เพื่อเพิ่มยอดขาย และเพิ่มพื้นที่การขาย จากการใช้ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการหาลูกค้าใหม่ๆ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะ (e-Customer) หรือเรียกว่า (Customer Relationship Management Systems: CRM systems) เพื่อรักษาลูกค้าเก่าให้คงอยู่กับธุรกิจในนานที่สุดจึงจะทำให้มีรายได้จากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (ที่มา : The European e-Business Market Watch, 2004: 18) ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์

12 กรณีศึกษา ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ไอซีที ในบริบทธุรกิจท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google