งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MARKETING A.Suchada Hommanee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MARKETING A.Suchada Hommanee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MARKETING A.Suchada Hommanee

2 ความหมายของการตลาด สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดของคำว่า"Marketing"ไว้ดังนี้ การตลาด คือ การกระทำกิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการ จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้นๆ ให้ได้รับความพึงพอใจ ขณะเดียวกัน ก็บรรลุ วัตถุประสงค์ของกิจการ

3 องค์ประกอบของการตลาด
1.มีสิ่งที่จะโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ คือ สินค้าหรือบริการ 2.มีตลาด คือ ผู้ชื้อที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ 3.มีผู้ขายสินค้าหรือบริการ 4.มีการแลกเปลี่ยน

4 องค์ประกอบของการตลาด
ความจำเป็น (NEEDS) ความต้องการ (WANTS) ความต้องการซื้อ (DEMANDS)

5 ความสำคัญของการตลาด 1. การตลาดเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน 2. การตลาดเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์กับ ผู้บริโภค 3. การตลาดเป็นตัวผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 4. การตลาดเป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ ด้วยการก่อให้เกิดการ บริโภคและการพึ่งพากันอย่างเป็นระบบ

6 ประโยชน์ของกิจกรรมทางการตลาด
(1) อรรถประโยชน์ด้านรูปแบบ (Form Utility) จะเกิดขึ้นจากการผลิต โดยตรง และการ เข้ามาช่วยเสริมโดยการค้นหาถึงความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยให้ข้อมูลแก่ผลฝ่ายผลิต (2) อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility) การตลาดช่วยอำนวย ความ สะดวก ด้านสถานที่ เพราะเป็นกิจกรรมที่นำผลิตภัณฑ์ไปสู่สถานที่ที่ลูกค้าเป้าหมายอยู่ (3) อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) การตลาดช่วยสร้างอรรถประโยชน์ ด้านเวลาให้กับลูกค้า โดยมีสินค้าพร้อมในเวลาที่ลูกค้าต้องการ (4) อรรถประโยชน์ด้านความเป็นเจ้าของ (Possession Utility) การตลาดช่วยสร้างความ พึงพอใจจากการ ได้เป็นเจ้าของสินค้าต่าง ๆ โดยทำให้ผู้บริโภคมี โอกาส ได้ซื้อสินค้าและมี กรรมสิทธ์ในสินค้านั้น (5) อรรถประโยชน์ในด้านภาพลักษณ์ (Image Utility) ตลาดช่วยสร้างคุณค่า หรือ ภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคล โดยอาศัยการส่งเสริม การตลาด ได้แก่ การใช้การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

7 แนวความคิดทางการตลาด
แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิต (The Production Concept) แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) แนวความคิดเกี่ยวกับการขาย (The Selling Concept) แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด (The Marketing Concept) แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (The Societal Marketing Concept) แนวความคิดมุ่งการตลาดเชิงยุทธ์ (The Strategic Marketing Concept)

8 ส่วนประสมการตลาด 1. ผลิตภัณฑ์(Product) 2. ราคา (Price)
3. สถานที่จำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

9 ส่วนประสมการตลาด 1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์หมายถึง สิ่งที่นำเสนอกับการตลาดเพื่อความสนใจ (attcntion) ความอยากได้ (Acquistion) การใช้ (Using) หรือการบริโภค (Consumtion) 2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price strategy) ราคาหมายถึง สิ่งที่บุคคลจ่ายสำหลับสิ่งที่ได้มา ซึ่ง แสดงถึงในรูปของเงิน นักการตลาดต้องตัดสินใจในราคา ลักษณะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การ ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค มูลค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าต้องมากกว่าต้นทุน (Cost) หรือ ราคา (Price)ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อก็ต่อเมื่อ มูลค่ามากกว่าราคาสินค้า 3. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย (Place or distribution strategy) การจัดจำหน่าย หมายถึงการเลือกและการใช้ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด ประกอบด้วย คนกลาง บริษัทขนส่ง และบริษัท เก็บรักษาสินค้า ดังนี้โดยสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา สถานที่ ความเป็นเจ้าของ ที่เพื่อให้ เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ หรือจากองค์กรไปยังตลาด 4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ

10 ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ
1. ผลิตภัณฑ์(Product) 2. ราคา (Price) 3. สถานที่จำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5. บุคคลิกภาพ (Personality) 6. สภาพแวดล้อม (Psychical) 7. กระบวนการ (Process)

11 4p to 4c Price = Cost of Appreciation Promotion = Communication
Product = Consumer ‘s Need Price = Cost of Appreciation Place = Convenience to Buy Promotion = Communication

12 แนวความคิดการบริหารการตลาดยุคใหม่
Blue Ocean (BOS)  Red Ocean (ROS) White Ocean  Green marketing Value Added Relationship Marketing Innovation Super Fast Marketing Direct Marketing Customer Delight STP Marketing Integrated Marketing Communication (IMC) Customer Relationship Marketing (CRM)

13 กรณีศึกษากลยุทธ์ 4p 4c ของ IPOD


ดาวน์โหลด ppt MARKETING A.Suchada Hommanee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google