งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Administration THONBURI UNIVERSITY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Administration THONBURI UNIVERSITY"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Administration THONBURI UNIVERSITY
Contemporary Marketing Management Business Administration THONBURI UNIVERSITY A.Suchada Hommanee

2 ความหมายของการตลาด สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดของคำว
"Marketing"ไว้ดังนี้ การตลาด คือ การกระทำกิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิดการนำ สินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้นๆ ให้ได้รับ ความพึงพอใจ ขณะเดียวกัน ก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ

3 องค์ประกอบของการตลาด
1. มีสิ่งที่จะโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ คือ สินค้าหรือบริการ มีตลาด คือ ผู้ชื้อที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ 3. มีผู้ขายสินค้าหรือบริการ 4. มีการแลกเปลี่ยน

4 องค์ประกอบของการตลาด
ความจำเป็น (NEEDS) ความต้องการ (WANTS) ความต้องการซื้อ (DEMANDS)

5 3. การตลาดเป็นตัวผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ความสำคัญของการตลาด 1. การตลาดเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน 2. การตลาดเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์กับ ผู้บริโภค 3. การตลาดเป็นตัวผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 4. การตลาดเป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ ด้วยการ ก่อให้เกิดการบริโภคและการพึ่งพากันอย่างเป็นระบบ

6 ประโยชน์ของกิจกรรมทางการตลาด
(1) อรรถประโยชน์ด้านรูปแบบ (Form Utility) จะเกิดขึ้น จากการผลิตโดยตรง และการ เข้ามาช่วยเสริมโดยการค้นหาถึงความ ต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยให้ข้อมูลแก่ผลฝ่ายผลิต (2) อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility) การตลาด ช่วยอำนวย ความสะดวก ด้านสถานที่ เพราะเป็นกิจกรรมที่นำผลิตภัณฑ์ ไปสู่สถานที่ที่ลูกค้าเป้าหมายอยู่ (3) อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) การตลาดช่วย สร้างอรรถประโยชน์ ด้านเวลาให้กับลูกค้า โดยมีสินค้าพร้อมในเวลาที่ ลูกค้าต้องการ

7 ประโยชน์ของกิจกรรมทางการตลาด
(4) อรรถประโยชน์ด้านความเป็นเจ้าของ (Possession Utility) การตลาดช่วยสร้างความ พึงพอใจจากการ ได้เป็น เจ้าของสินค้าต่าง ๆ โดยทำให้ผู้บริโภคมีโอกาส ได้ซื้อสินค้าและมี กรรมสิทธ์ในสินค้านั้น (5) อรรถประโยชน์ในด้านภาพลักษณ์ (Image Utility) ตลาดช่วยสร้างคุณค่าหรือ ภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ในความรู้สึกนึก คิดของบุคคล โดยอาศัยการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การใช้การ โฆษณาและการประชาสัมพันธ์

8 แนวความคิดทางการตลาด
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิต (The Production Concept) 2. แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) 3. แนวความคิดเกี่ยวกับการขาย (The Selling Concept) 4. แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด (The Marketing Concept) 5. แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (The Societal Marketing Concept) 6. แนวความคิดมุ่งการตลาดเชิงยุทธ์ (The Strategic Marketing Concept)

9 3. สถานที่จำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ส่วนประสมการตลาด 1. ผลิตภัณฑ์(Product) 2. ราคา (Price) 3. สถานที่จำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

10 ส่วนประสมการตลาด 1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์หมายถึง สิ่งที่นำเสนอกับ การตลาดเพื่อความสนใจ (attcntion) ความอยากได้ (Acquistion) การใช้ (Using) หรือการบริโภค (Consumtion) 2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price strategy) ราคาหมายถึง สิ่งที่บุคคล จ่ายสำหลับสิ่งที่ได้มา ซึ่งแสดงถึงในรูปของเงิน นักการตลาดต้องตัดสินใจในราคา ลักษณะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค มูลค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าต้องมากกว่าต้นทุน (Cost) หรือราคา (Price)ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อก็ต่อเมื่อ มูลค่ามากกว่าราคาสินค้า

11 ส่วนประสมการตลาด 3. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย (Place or distribution strategy) การจัดจำหน่าย หมายถึงการเลือกและการใช้ผู้เชี่ยวชาญทาง การตลาด ประกอบด้วย คนกลาง บริษัทขนส่ง และบริษัทเก็บรักษาสินค้า ดังนี้ โดยสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา สถานที่ ความเป็นเจ้าของ ที่เพื่อให้ เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ หรือจากองค์กรไปยังตลาด 4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) การ ส่งเสริมการตลาดหมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อสร้าง ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ

12 ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ
1. ผลิตภัณฑ์(Product) 2. ราคา (Price) 3. สถานที่จำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5. บุคคลิกภาพ (Personality) 6. สภาพแวดล้อม (Psychical) 7. กระบวนการ (Process)

13 Price = Cost of Appreciation
4p to 4c Product = Consumer ‘s Need Price = Cost of Appreciation Place = Convenience to Buy Promotion = Communication

14 แนวความคิดการบริหารการตลาดยุคใหม่
Blue Ocean (BOS)  Red Ocean (ROS) White Ocean  Green marketing Value Added Relationship Marketing Innovation Super Fast Marketing Direct Marketing Customer Delight STP Marketing Integrated Marketing Communication (IMC) Customer Relationship Marketing (CRM)

15 กรณีศึกษากลยุทธ์ 4p 4c ของ IPOD


ดาวน์โหลด ppt Business Administration THONBURI UNIVERSITY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google