งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการวางแผน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการวางแผน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของการวางแผน
(Planning) ความหมายของการวางแผน การวางแผน หมายถึงกระบวนการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และแนวทางที่จะใช้ในการดำเนินงานล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

2 แผนแบบไม่เป็นทางการ และแบบเป็นทางการ
การวางแผน (Planning) แผนแบบไม่เป็นทางการ และแบบเป็นทางการ แผนแบบไม่เป็นทางการ (INFORMAL PLAN) แผนแบบเป็นทางการ (FORMAL PLAN) 1. เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 2. จะมีรับรู้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ส่วนมากมักจะใช้ในธุรกิจขนาดเล็ก 3. ไม่มีความต่อเนื่อง 1. เป็นลายลักษณ์อักษร 2. จะมีการกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน และให้มีการรับรู้อย่างกว้างขวาง 3. มีความต่อเนื่อง

3 การวางแผน (Planning) ความสำคัญของการวางแผน
ช่วยให้การบริหารมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ลดความไม่แน่นอน ลดความสูญเสีย มีความสำคัญต่อการกำหนดมาตรฐานในการควบคุม ช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่สำคัญจำเป็นต่อการดำเนินงานอย่างรอบคอบ สามารถปรับตัวตามทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

4 หลักการพื้นฐานของการวางแผนที่ดี
การวางแผน (Planning) หลักการพื้นฐานของการวางแผนที่ดี การพยากรณ์ (Forecasting) การวางแผนโดยการจำลองเหตุการณ์สมมุติ (Scenarios Planning) การวางแผนโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบ (Benchmarking) การมีส่วนร่วม (Participation) การวางแผนโดยพนักงาน (Staff Planning)

5 แผนที่แบ่งตามลักษณะกิจกรรมแต่ละด้านใน แผนตามความถี่ของการใช้
การวางแผน (Planning) ประเภทของแผน ประเภทของแผน แผนตามระดับงาน 1. แผนกลยุทธ์ 2. แผนดำเนินการ 3. แผนยุทธวิธี แผนที่แบ่งตามลักษณะกิจกรรมแต่ละด้านใน องค์การ แผนตามความถี่ของการใช้ 2. แผนชั่วคราว 1. แผนถาวร แผนตามกรอบเวลา 2. แผนระยะกลาง 1. แผนระยะยาว 3. แผนระยะสั้น

6 การวางแผน (Planning) แผนแบ่งตามระดับของผู้บริหาร แผนกลยุทธ์
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง แผนกลยุทธ์ แผนยุทธวิธี แผนดำเนินงาน

7 การวางแผน (Planning) แผนแบ่งตามระยะเวลา แผนระยะยาว แผนระยะกลาง
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง แผนระยะยาว แผนระยะกลาง แผนระยะสั้น

8 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
การวางแผน (Planning) ผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายตลาด ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

9 การวางแผน (Planning) แผนแบ่งตามความถี่ของของการใช้
แผนถาวร หรือแผนใช้ประจำ (Standing Plan) แผนชั่วคราว หรือแผนใช้ครั้งเดียว (Single - use Plan)

10 การวางแผน (Planning) กระบวนการวางแผน วัตถุประสงค์ (Objective)
การคาดการณ์ (Forecast) กิจกรรม (Activity) เวลา (Time) แผนการใช้เงิน (Budget) คณะทำงาน (Organization) แนวนโยบาย (Policy) มาตรฐานผลงาน (Standard)

11 การวางแผน (Planning) กระบวนการในการวางแผน 6 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการต่างๆ ขั้นที่ 2 การระบุปัญหาหรือพิจารณาความต้องการ ขั้นที่ 3 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อกำหนดวิธีการดำเนินงาน ขั้นที่ 5 การจัดทำแผนงานประเภทต่างๆ ขั้นที่ 6 การนำแผนไปปฏิบัติ การควบคุมแผน และการปรับแผน 4.1 สร้างทางเลือกหลายทาง 4.2 ประเมินแต่ละทางเลือก 4.3 เลือกแนวทางที่เหมาะสม

12 การวางแผน (Planning) ข้อจำกัดหรืออุปสรรคของการวางแผน
ปัญหาในด้านผู้วางแผน ปัญหาในด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาในด้านเทคนิค ปัญหาในเรื่องของการนำแผนไปปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการวางแผน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google