งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet For School การทำงาน 1.Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนต์ไปยัง ISP 2.ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เนตจะตรวจ check ว่าโรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet For School การทำงาน 1.Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนต์ไปยัง ISP 2.ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เนตจะตรวจ check ว่าโรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet For School การทำงาน 1.Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนต์ไปยัง ISP 2.ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เนตจะตรวจ check ว่าโรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต 3.Fire Wall จะทำการ Map IP ที่ได้จาก ISP ให้เป็น Virtual IP หรือ IP Behind Fire Wall 4.Internet Server จะรับ Virtual IP Address จาก Fire Wall 5.Internet Server ให้บริการ(DHCP) Internet แก่ Client&User โดยแจก IP Address 6.User เริ่มขอใช้บริการ  จาก Internet Server  และ Mail Server ต่างๆที่จัดแยกไว้

2 Internet For School ประกอบไปด้วย 1.Rounter เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เนต์ไปยัง ISP 2.Fire Wall ทำหน้าที่ป้องกันผู้บุกรุก (Hacker) 2.Internet Server ทำหน้าที่ให้บริการ www (Home page ของโรงเรียน),Ftp, Dns, Proxy, DHCP 3.Mail Server แยกตามประเภทผู้ใช้ รับส่ง 7.Hub เชื่อมต่อระบบ Network ภายในโรงเรียน 8.Client ก็คือเครื่อง User นั้นเเอง ใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เนต 9.Leased Line สัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 256 K ขึ้นไป

3 Internet For School บุคลากรที่ต้องใช้
หัวหน้าหน่วยอินเทอร์เนต1 คนบริหารงานอินเทอร์เนต Systemadminแยกตาม Server ที่จัดไว้ดูแลและรักษาระบบอินเทอร์เนตให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ จัดการเพิ่มลดแก้ไข User ผู้ใช้อินเทอร์เนต Webmaster1 คนควบคุมดูแล Webpage ของโรงเรียนWeb Programmer1 คนพัฒนา Webpage ของโรงเรียนWeb Designer1 คนออกแบบ Webpage ของโรงเรียน Internet Labแยกตามจำนวน Labควบคุมการใช้อินเทอร์เนต Lab ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเทอร์ Lab เบื้องต้น

4 Internet For School บุคลากรที่ต้องใช้
Internet Labแยกตามจำนวน Labควบคุมการใช้อินเทอร์เนต Lab ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเทอร์ Lab เบื้องต้น Internet Education Technologyตามจำนวนวิชาหรือ ตามความเหมาะสมออกแบบและพัฒนา Web page เพื่อการเรียนการสอน WBI Internet Coordinator1 คนประสานงานการใช้อินเทอร์เนต

5 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป
Internet client Rounter HUM Fire wall mail servsr mail servsr อาจารย์ mail servsr ประถม mail servsr มัธยมต้น mail servsr มัธยมปลาย Internet servsr

6 Internet For School เครื่องมือและอุปกรณ์ความหมาย
Serverเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ต่างๆ เช่น เช่น Internet Server, Mail Server, FTP Server, Web Server  ฯในยุค IMF ท่านสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ PC ธรรมดา  ราคา กว่าๆก็พอ Space Pantium ตั้งแต่ ทู ขึ้นไป หรือ Celeron ตั้งแต่ 300 ขึ้นไป Ram 128 Mb ขึ้นไป Mail Serverเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ให้บริการเก็บข้อมูลสมาชิก (Internet Account) ให้บริการรับส่งจดหมายอิเลคโทรนิค ( )

7 Internet For School Internet Serverเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ต่อเชื่อมกับระบบอินเทอร์เนตภายนอก สามารถให้บริการต่างๆ เช่น บันทึกสมาชิกผู้ใช้อินเทอร์เนต บริการอิเลคโทรนิคเมล์ บริการโอนถ่ายข้อมูล บริการWWW บริการฐานข้อมูล บริการProxy ฯ บริการต่างๆเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ใน Internet Server ในเครื่องเดียว อาจอยู่แยกกันเป็นบริการและเครื่องเลยก็ได้ตามแต่จำนวนของผู้

8 Internet For School Lead Lineสัญาณที่เช่าใช้บริษัท ISP โดยสามาแยกเป็นความเร็วต่างๆดังนี้ 64K 128K 256K 564k ความเร็วเข้าถึงข้อมูล(ความเร็วในการใช้อินเทอร์เนต) จะสัมพันธ์กับตัวเลขที่มากขึ้น เช่น 128 K จะเร็วกว่า 64 K Routerอุปกรณ์เลือกเส้นทาง สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เนตความเร็วสูง Modemอุปกรณ์ สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เนตความเร็วต่ำ Hubอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Network ในองค์กร Web Serverเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ให้บริการ World Wide Web (WWW) หรือที่รู้จักกัน Homepage

9 Internet For School FTP Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ให้บริการโอนถ่ายข้อมูลหรือ Download ข้อมูล Proxy Cache Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ให้บริการเก็บบันทึกและแจกจ่ายข้อมูลเช่น เมื่อผู้ใช้เข้าสู่อินเทอร์เนตไปที่ Website Sanook.com Proxy Cache Server ก็จะบันทึกข้อมูลของ Sanook.com ไว้ จากนั้นเมื่อมีผู้ใช้คนที่ และคนต่อๆไป ต้องการไปทีWeb site่ Sanook.com ก็ไม่ต้องไปถึง Sanook.com เพียงแต่ไปเอาข้อมูลจาก Proxy Cache Server เท่านั้น ประโยชน์ในเรื่องนี้จะเป็นการประหยัด Traffic หรือการจราจรบนอินเทอร์เนต

10 Internet For School Fire Wallอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ป้องกันไม่ผู้บุกรุกมาจากภายนอกเข้าสู่ระบบอินเทอร์เนตของโรงเรียนเพื่อทำลายข้อมูล DNS  หรือDoamin Name Serviceเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ให้บริการการเข้าสู่ข้อมูลในอินเทอร์เนตในรูปแบบของ ชื่อ Domain เช่น เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt Internet For School การทำงาน 1.Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนต์ไปยัง ISP 2.ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เนตจะตรวจ check ว่าโรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google