งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ต ในโรงเรียน สำหรับผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ต ในโรงเรียน สำหรับผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ต ในโรงเรียน สำหรับผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน

2 จัดทำโดย น.ส.มนัสศินี ดาวแดน รหัส คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง

3 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย
Rounter เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เนตไปยัง ISP

4 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย
Fire Wall ทำหน้าที่ป้องกันผู้บุกรุก (Hacker)

5 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย
Internet Server ทำหน้าที่ให้บริการ www (Home page ของโรงเรียน),Ftp, Dns, Proxy, DHCP

6 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย
Mail Server แยกตามประเภทผู้ใช้ รับส่ง

7 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย
Hub เชื่อมต่อระบบ Network ภายในโรงเรียน

8 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย
Client User นั้นเเอง ใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เนต

9 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย
Leased Line สัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 256 K ขึ้นไป

10 Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนต์ไปยัง ISP
 การทำงาน  Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนต์ไปยัง ISP ISP หรือผู้ให้บริการ อินเทอร์เนตจะตรวจ check ว่าโรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต Rounter Leased Line 256 k Up Internet

11 จะรับ Virtual IP Address จาก Fire Wall
 การทำงาน  Fire Wall จะทำการ Map IP ที่ได้จาก ISP ให้เป็น Virtual IP หรือ IP Behind Fire Wall Internet Server จะรับ Virtual IP Address จาก Fire Wall Hub Internet Server Rounter Fire Wall

12  การทำงาน  Client Hub Internet Server Internet Server ให้บริการ(DHCP) Internet แก่ Client&User โดยแจก IP Address

13  การทำงาน  Server ม.ต้น Server ม.ปลาย Server ประถม Server อาจารย์ Internet Server Client Client Hub User เริ่มขอใช้บริการ  จาก Internet Server  และ Mail Server ต่างๆที่จัดแยกไว้

14 บุคลากรที่ต้องใช้ หัวหน้าหน่วยอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 คน
มีหน้าที่บริหารงานอินเตอร์เน็ต Systemadmin แยกตาม server ที่จัดไว้ มีหน้าที่ดูแลรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ปกติจัดการเพิ่ม/ลด/แก้ไข user

15 บุคลากรที่ต้องใช้ Webmaster จำนวน 1 คน ควบคุม webpage
Web Programmer จำนวน 1 คน พัฒนา webpage

16 บุคลากรที่ต้องใช้ Web Designer ออกแบบ webpage
Internet Lab ตามจำนวน lab ควบคุมการใช้ Internet Lab ดูแล/แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ใน Lab เบื้องต้น

17 บุคลากรที่ต้องใช้ Internet Education Technology ตามความเหมาะสม
พัฒนาและออกแบบ webpage เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน Internet Coordinator จำนวน 1 คน ประสานงานการใช้ Internet

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ต ในโรงเรียน สำหรับผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google