งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การส่งงานทาง E-mail

2 ความหมายของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ย่อมาจาก electronic mail (แปลว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ ( address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก

3 ประโยชน์และความสำคัญของอีเมล์
เรื่อง การส่งงานทาง ประโยชน์และความสำคัญของอีเมล์ อีเมล์จึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ ดังนี้ 1. ทำให้การให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วทันที ระยะทางไม่เป็นอุปสรรค สำหรับอีเมล์ในทุกแห่งทั่วโลกที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อถึงกันได้ สามารถเข้าไปสถานที่เหล่านั้นได้ทุกที่ ทำให้ผู้คนทั่วโลกติดต่อถึงกันได้ทันที 2.สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับที่ต้องการได้ทุกเวลา แม้ผู้รับจะไม่ได้อยู่ที่หน้าจอ คอมพิวเตอร์ก็ตาม จดหมายจะถูกเก็บไว้ในตู้จดหมายของคอมพิวเตอร์และเป็นส่วนตัว จนกว่าเจ้าของจดหมายที่มีรหัสผ่านจะเปิดตู้จดหมายของตนเอง

4 ประโยชน์และความสำคัญของอีเมล์ (ต่อ)
เรื่อง การส่งงานทาง ประโยชน์และความสำคัญของอีเมล์ (ต่อ) 3. สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับหลายๆ คนได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาส่งให้ ทีละคน กรณีนี้จะใช้กับจดหมายที่เป็นข้อความเดียวกัน เช่น หนังสือเวียนแจ้งข่าวให้สมาชิกใน กลุ่มทราบหรือเป็นการนัดหมายระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เป็นต้น 4. ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปส่งจดหมายถึงตู้ไปรษณีย์ หรือที่ทำการไปรษณีย์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง เนื่องจากไม่ต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำหนัก และระยะทางของจดหมายเหมือนกับไปรษณีย์ธรรมดา

5 ประโยชน์และความสำคัญของอีเมล์ (ต่อ)
เรื่อง การส่งงานทาง ประโยชน์และความสำคัญของอีเมล์ (ต่อ) 5. ผู้รับจดหมายสามารถเรียกอ่านจดหมายได้ทุกเวลาตามสะดวก ซึ่งจะทำให้ทราบว่าใน ตู้จดหมายของผู้รับมีจดหมายกี่ฉบับ มีจดหมายที่อ่านแล้ว และยังไม่ได้เรียกอ่านกี่ฉบับ เมื่ออ่าน จดหมายฉบับใดแล้ว หากต้องการลบทิ้งก็สามารถเก็บข้อความไว้ในรูปของแฟ้มข้อมูลได้ หรือจะพิมพ์ออกมาลงกระดาษก็ได้เช่นกัน   สามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (Transferring Files) แนบไปกับจดหมายถึงผู้รับได้ ทำให้การแลกเปลี่ยนข่าวสารเป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และทันเหตุการณ์

6 ที่อยู่สำหรับอีเมล์ (E-mail Address)
name - Username คือ บัญชีชื่อสมาชิกหรือชื่ออีเมล์ จะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ประกอบด้วยตัวอักษรตั้งแต่ 3-15 ตัว ที่สำคัญในชื่อต้องไม่มีช่องว่าง อักขระหรือเครื่องหมายพิเศษแทรกอยู่ คือ เครื่องหมาย แอท-ซาย คั่นระหว่างชื่อ โฮสต์ และโดเมเนม - Domain คือโดเมนเนมหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการอีเมล์

7 ที่อยู่สำหรับอีเมล์ (E-mail Address) (ต่อ)
ดังนั้นเวลาอ่าน จะต้องอ่านว่า “เอสเอ็มโอสองศูนย์ศูนย์สาม แอท ยาฮู ดอท คอม”

8 Web site ที่ให้บริการ E-mail ฟรี
                                       อื่น ๆ

9 เรื่อง การส่งงานทาง E-mail

10 เรื่อง การส่งงานทาง E-mail
1. ถึง ให้ใส่ Address ของคนที่เราจะส่งถึง เช่น 2. ชื่อเรื่อง ให้ใส่ชื่องานที่เราจะส่ง 3. แทรก ให้คลิกตรงที่ “สิ่งที่แนบมา” แล้วเลือกไฟล์งาน ที่เราต้องการจะส่ง 4. คลิกตรงที่ ส่ง เพื่อส่งงาน

11 แบบฝึกหัดเรื่อง การส่งงานทาง E-mail
2. มีประโยชน์อย่างไร  2. มีข้อเด่นและข้อด้อยกว่าการส่งจดหมายธรรมดาอย่างไร  3. การสมัคร Address มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 4.บอกชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการอีเมล์มา 5 ชื่อ 5. อธิบายถึงมารยาทการส่งอีเมล์


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google