งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 12 การจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name Registration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 12 การจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name Registration)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 12 การจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name Registration)

2 12.1 TCP/IP ปัจจุบันมีผู้ใช้ Internet จำนวนมาก ซึ่งแต่ละ คนใช้คอมพิวเตอร์ต่างรุ่น ต่างแบบกัน เมื่อเรา ต้องการเชื่อมคอมพิวเตอร์เหล่านี้เข้าด้วยกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาษากลางเพื่อให้ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเข้าใจกันได้ ซึ่งภาษากลางนี้คือ Protocol สำหรับ Protocol มาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสารบน Internet มีชื่อ เรียกว่า TCP/IP การทำงานของ TCP/IP จะมีการแบ่งข้อมูลที่ เครื่องคอมพิวเตอร์จะส่งไปอีกเครื่องเป็น ส่วนย่อยๆ เรียกว่า Packet และส่งไปตาม เครือข่าย Internet และที่ปลายทางก็จะมีการ ประกอบกันเป็นข้อมูล

3 การทำงานของ Protocol TCP/IP
ABC Packet กระจายไป หลายเส้นทาง ABC C ข้อมูลที่ส่งจะถูก แบ่งเป็นส่วนย่อยๆ เรียกว่า packet B A ที่ปลายทาง packet จะถูกนำมาประกอบเป็น ข้อมูลที่สมบูรณ์อีกครั้ง

4 10.2 IP Address คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายจะส่งข้อมูลถึงกัน ได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องทราบที่อยู่ของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปรียบได้กับ บุรุษ ไปรษณีย์จะส่งจดหมายไปยังผู้รับได้ถูกต้อง ก็ ต้องทราบที่อยู่ของผู้รับ IP Address คือที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ระบบเครือข่าย ซึ่งหมายเลขนี้จะไม่ซ้ำกัน ลักษณะของ IP Address จะเป็นเลข จำนวน 4 ชุด แต่ละชุดคั่นด้วยจุด (.) เช่น

5 12.2 IP Address (ต่อ) เนื่องจาก IP Address จะต้องไม่ซ้ำกัน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดสรร IP Address ให้ โดยหน่วยงาน InterNIC (Internet Network Information Center) เป็นหน่วยงานที่ทำ หน้าที่นี้โดยตรง (

6 12.3 Domain Name ถึงแม้ Internet จะใช้ IP Address ใน การทำงาน แต่เป็นตัวเลขที่ยาวทำให้ผู้ใช้ จำยาก จึงได้มีการใช้ Domain Name ซึ่งเป็นตัวอักษรโดยมักตั้งชื่อให้สอดคล้อง กับชื่อบริษัท หรือองค์กร เช่น ubu.ac.th ubu.ac.th

7 12.4 Domain Name Server การใช้ Domain Name มีไว้สำหรับช่วยให้ เราจดจำได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่การทำงานใน เครือข่าย Internet ที่จริงแล้วก็ยังใช้ IP Address เหมือนเดิม โดยจะมีการแปลง Domain Name กลับไปเป็น IP Address ทุก ครั้ง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดตั้งคอมพิวเตอร์ สำหรับทำหน้าที่นี้ ซึ่งเรียกว่า Domain Name Server- DNS Server) ubu.ac.th DNS Server

8 12.5 URL (Uniform Resource Locator)
/index.html Content identifier Host name ส่วนระบุตำแหน่ง ชื่อไฟล์ข้อมูล Content identifier เป็นส่วนที่แจ้งให้ browser ทราบว่าต้องจัด การข้อมูลที่พบอย่างไร สำหรับใน world wide web จะใช้ protocol มาตรฐานชื่อ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Host name เป็นส่วนที่ระบุชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เผย แพร่เว็บเพจ บ่อยครั้งที่ส่วนนี้ถูกเรียกว่า Domain Name ส่วนระบุตำแหน่ง ระบุที่เก็บของข้อมูลในเครื่อง ชื่อไฟล์ข้อมูล ในส่วนนี้ถ้าไม่มีการระบุ browser จะถือว่าชื่อไฟล์คือ index.html

9 12.6 ประเภทของ Domain Name มีการแบ่ง Domain Name เป็น 2 ระดับและ 3 ระดับ Domain Name 2 ระดับ เช่น hotmail.com ตัวย่อ ประเภทองค์กร .com บริษัท หรือองค์กรพาณิชย์ เช่น ibm.com .edu สถาบันการศึกษา เช่น harvard.edu .gov องค์กรรัฐบาล เช่น nasa.gov .mil องค์กรทหาร เช่น af.mil .net องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ หรือจุดเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น mci.net .org องค์กรที่ไม่เข้าข่ายประเภทองค์กรทั้งหมดที่ได้กล่าวถึง

10 12.6 ประเภทของ Domain Name (ต่อ)
Domain Name 3 ระดับ เช่น scb.co.th คำย่อในส่วนที่ 2 หลังเครื่องหมายจุดใช้ระบุประเภทขององค์กร แต่มีรูปแบบต่างไปจากคำย่อที่ใช้ใน Domain 2 ระดับ ดังนี้ ตัวย่อ ประเภทองค์กร .co บริษัท หรือองค์กรพาณิชย์ .ac สถาบันการศึกษา .go องค์กรรัฐบาล .or องค์กรไม่แสวงผลกำไร .net องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย

11 12.6 ประเภทของ Domain Name (ต่อ)
คำย่อในส่วนที่ 3 หลังเครื่องหมายจุดใช้ระบุประเทศ ที่ตั้งขององค์กรนั้น เช่น ตัวย่อ ประเภทองค์กร .cn จีน .th ไทย .jp ญี่ปุ่น .au ออสเตรเลีย

12 12.7 การตรวจสอบชื่อ Domain
ตรวจสอบชื่อ Domain name .th ที่

13 ตัวอย่างการตรวจสอบโดเมน www.ubu.ac.th

14

15 ตัวอย่างการตรวจสอบโดเมน www.chanchai.ac.th

16

17 12.7 การตรวจสอบชื่อ Domain (ต่อ)
ตรวจสอบชื่อ Domain name .com, .net , .org และอื่นๆ ที่


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 12 การจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name Registration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google