งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจในโลกาภิวัตน์ Globalizing Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจในโลกาภิวัตน์ Globalizing Business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจในโลกาภิวัตน์ Globalizing Business

2 Globalizing Business ขอบเขตที่ควรทำความเข้าใจ ความเข้าใจพื้นฐานและสิ่งเกี่ยวข้องที่ควรรู้ สภาพแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์ในการทำธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ ในสภาวะโลกาภิวัตน์ การบริหารจัดการภายในองค์การ ในสภาวะโลกาภิวัตน์ เช่น การจัดองค์การ การผลิต การเงินการบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์การ

3 ความเข้าใจพื้นฐาน อะไรคือโลกาภิวัตน์ (Globalization) สภาพการณ์ที่โลกดำเนินไปเสมือนเป็นหน่วยเดียวกัน (องค์กรเดียวกัน) ขายสินค้าอย่างเดียวกัน ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน ในทุกหนทุกแห่ง (Theodore Levitt)

4 การจัดอันดับประเทศที่ปรับตัวตามกระแสโลกาภิวัตน์

5 แรงผลักดันให้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์
ด้านการเมือง (political forces) จากการที่รัฐบาลประเทศต่างๆ ได้ลดอุปสรรคด้านการค้าและ การลงทุนจากต่างประเทศ การเกิดการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ ด้านเทคโนโลยี (technological forces) ความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การเกิดระบบอินเตอร์เน็ตและการประมวลผลแบบเครือข่าย

6 แรงผลักดันให้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์ (ต่อ)
ด้านการตลาด (market forces) กิจการเองก็กลายเป็นลูกค้าในกระแสโลกาภิวัตน์ไปด้วย ด้านต้นทุน (cost forces) จากการพยายามลดต้นทุนจากการผลิตจำนวนมาก (economies of scale) ด้านการแข่งขัน (competitive forces) จากการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นมากขึ้นจนทำให้การแข่งขัน เกิดการขยายตัวไปทั่วทั้งโลก

7 สภาพแวดล้อมของธุรกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
หมายถึง แรงผลักดันทั้งมวลที่ส่งผลกระทบต่อการมีชีวิต อยู่รอดและการพัฒนาของกิจการ แรงผลักดัน ได้แก่ แรงผลักดันจากภายนอก (external forces) เป็นแรงผลักดันจาก ภายนอกองค์การส่งผลกระทบต่อกิจการซึ่งฝ่ายบริหารไม่สามารถ ที่จะควบคุมหรือบริหารจัดการได้โดยตรง แรงผลักดันจากภายใน (internal forces) คือแรงผลักดันที่ เกิดจากภายในองค์การที่ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมหรือ บริหารจัดการเพื่อให้กิจการสามารถปรับตัวได้ตามแรงผลักดัน จากภายนอก

8 แรงผลักดันภายนอก ได้แก่
ด้านสภาพทางกายภาพ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ด้านเชิงการแข่งขัน ชนิด จำนวน สถานที่ตั้ง ด้านการกระจายสินค้า เพื่อการกระจายสินค้าและบริการ สภาพเศรษฐกิจและการเงิน ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ การบริโภคและการใช้จ่ายของประชากร อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราภาษี

9 แรงผลักดันภายนอก (ต่อ)
ด้านกฏหมาย และ ด้านการเมือง กฏหมายควบคุมต่างๆ ที่ธุรกิจต้องปฏิบัติตาม การจัดตั้งรัฐบาล การจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศ ด้านสังคมวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อ ความคิดเห็น ด้านแรงงาน ทักษะฝีมือแรงงาน ทัศนคติของแรงงาน ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการแปลงทรัพยากร ให้เป็นผลิตภัณฑ์

10 แรงผลักดันภายใน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เงินทุน วัตถุดิบ แรงงาน กิจกรรมการบริหารจัดการต่างๆ ขององค์กร การทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การผลิต การตลาด

11 ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ต่อธุรกิจ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคือระบบเศรษฐกิจโลกเกิดการ หลอมรวมและผูกติดกันมากขึ้น ผลกระทบสำคัญสองประการ ผลกระทบด้านการตลาด ผลกระทบด้านการผลิต

12 ผลกระทบด้านการตลาด - เกิดการรวมตัวอย่างชัดเจนของตลาดที่เคยแยกกันอยู่กลายเป็นตลาดเดียว รสนิยมและความชอบแผ่ครอบคลุมเป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั้งโลก กิจการเสนอสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกในการสร้างตลาดโลก - ยังคงมีความแตกต่างสำหรับตลาดในแต่ละประเทศในหลายๆ มิติ - ความแตกต่างนี้ทำให้การตลาด การดำเนินกลยุทธ์ และลักษณะ สินค้ายังต้องปรับแต่งให้เข้ากับเงื่อนไขในแต่ละประเทศ - ขอบเขตปัญหากว้างและซับซ้อนมากขึ้น - การแทรกแซงการค้าและการลงทุนของภาครัฐก่อให้เกิดปัญหา สกุลเงินที่แตกต่างกันส่งผลกระทบต่อการลงทุนระหว่างประเทศ

13 ผลกระทบด้านการผลิต เกิดการแสวงหาสินค้าและบริการจากสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกเพื่อสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งในด้านต้นทุน และคุณภาพของปัจจัยการผลิต ได้แก่ แรงงาน (labor) ที่ดิน (land) เงินทุน (capital)

14 การผลิตในกระแสโลกาภิวัตน์
Example 1 ออกแบบ

15 ปริมาณการค้าและการผลิตของโลก ระหว่างปี 1950-2002

16 ตัวอย่างรูปแบบอัตราภาษีศุลกากรที่ลดลง

17 เสมือนโลกที่กำลังหดตัว

18 การเกิดขึ้นขององค์กรระหว่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดความจำเป็น ที่จะต้องมีองค์กรระหว่างประเทศช่วยในการบริหารจัดการ การกำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ ในตลาดโลก ได้แก่ GATT WTO IMF World bank United Nations


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจในโลกาภิวัตน์ Globalizing Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google