งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนกลยุทธ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนกลยุทธ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนกลยุทธ์

2 ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
การทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรือวัถตุประสงค์ตามที่กำหนด การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มี ส่วนในองค์การ (Stakeholder)

3 ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ความรับผิดชอบทางการเงิน ได้แก่ อัตราผลกำไร ความรับผิดชอบทางสังคม ได้แก่ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ คนในสังคม

4 การกำหนดกลยุทธ์ ต้องมีลำดับชั้น เริ่มที่การมีวิสัยทัศน์ก่อน - แสดงให้เห็นว่าอนาคตจะทำอะไร - ภารกิจองค์การกำลังทำอะไร หรือจะทำอะไร จากนั้นเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ - แสดงให้เห็นจุดหมายปลายทางในการดำเนินงานของ องค์การ จากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ์ขั้นสุดท้าย - ทำเป็นแผนดำเนินงานขององค์การ

5 สรุปลำดับของกลยุทธ์ Strategy
วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ ( Mission) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goal & Objective) กลยุทธ์ (Strategy) แผนดำเนินงาน (Operating plan)

6 ลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ์
แนวคิดพลังรวม วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

7 พลังรวม (Synergy) พลังที่เกิดจากการรวมกันย่อมมีมากกว่าแต่ละส่วน ดำเนินการเอง ปัจจัยต่างๆ ที่มาสัมพันธ์จะก่อให้เกิดพลังมากกว่าปัจจัย แต่ละตัวแยกกัน

8 ผู้บริหารส่งเสริมให้การบริหารบรรลุ
พลังรวมทางตลาด (Market Synergy) พลังรวมทางต้นทุน (Cost Synergy) พลังรวมทางเทคโนโลยี (Technological Synergy) พลังรวมทางบริหาร (Management Synergy)

9 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
ระยะเริ่มต้น (introduction stage) ระยะเจริญเติบโต (growth stage) ระยะเติบโตเต็มที่ (maturity stage) ระยะลดลง (decline stage)

10 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
การขายสินค้าและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน การผลิตสินค้าและบริการด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าหรือ ความเป็นผู้นำทางต้นทุน การตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน

11 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ปัจจัยอะไรที่องค์การควบคุมไม่ได้จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางหรือคุกคามองค์การ ปัจจัยอะไรที่เป็นโอกาสในการดำเนินงานขององค์การ ปัจจัยภายนอกแยกเป็น สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน

12 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ปัจจัยอะไรที่องค์การสามารถควบคุมได้ที่เป็นจุดอ่อนที่องค์การจะต้องขจัด และที่เป็นจุดแข็งที่องค์การจะต้องเสริมให้มากขึ้น ปัจจัยภายในแยกเป็น ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ ลูกโซ่คุณค่าและกระบวนการ ระบบงานหลักขององค์การ

13 การกำหนดกลยุทธ์ระดับดำเนินงาน
การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ด้วยการขายสินค้าและให้บริการที่ดีและมีคุณค่า การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าทำได้ 2 วิธีคือ - การบริหารคุณภาพโดยรวม - การปรับกระบวนการบริหารให้สั้นและเร็ว

14 การกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัท
การสร้างคุณค่าหรือผลกำไรให้กับเจ้าของกิจการ หรือผู้ถือหุ้น ทำให้องค์การเกิดความมั่นคงและเจริญเติบโต การสร้างคุณค่าให้กับเจ้าของคือการกระจายธุรกิจ - กระจายในแนวนอน - กระจายในแนวดิ่ง - กระจายระดับโลก

15 กลยุทธ์ระดับธุรกิจพิจารณาองค์ประกอบ
ผู้ร่วมแข่งขันมีจำนวนเท่าไหร่ ค่าที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากการแข่งขัน กฎการแข่งขันที่เป็นกรอบของการแข่งขัน กลวิธีในการแข่งขัน ขอบเขตของการแข่งขัน

16 การกำหนดกลยุทธ์ระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ต่างกันในแต่ละประเทศ กลยุทธ์เดียวกันในทุกประเทศ กลยุทธ์ผสม

17 การนำกลยุทธ์ไปใช้ การเปลี่ยนแปลงโดยวิวัฒนาการกับการปฏิวัติ การเรียนรู้องค์การ การใช้ความเป็นผู้นำเป็นเครื่องมือ


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนกลยุทธ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google