งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.6 ความก้าวหน้าของการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (กพร.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.6 ความก้าวหน้าของการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (กพร.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.6 ความก้าวหน้าของการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (กพร.)

2 3.6.1 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- กพร.ได้มีหนังสือเวียนไปยังสำนัก/ศูนย์และ สทภ เพื่อขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

3 3.6.2 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล (ในปี พ.ศ.2550 จะดำเนินการในระดับสำนักฯ) กพร.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อ มิย ณ จังหวัดนครนายก และที่ประชุมมีมติให้ทุกสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานจัดทำกระบวนการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายแล้วจัดส่งให้ กพร. ใน 5 กค เพื่อจัดทำเป็นคำรับรองระหว่าง อทน. กับ ผอ. ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ต่อไป

4 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
วิธีดำเนินการ ขั้นที่ 1 : การยืนยันในระบบการประเมินผลระดับองค์กร ขั้นที่ 2 : การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดจากระดับองค์กร สู่ระดับสำนัก / ศูนย์ / สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค / กลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี ขั้นที่ 3 : กำหนดประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดระดับสำนัก / ศูนย์ / สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค / กลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี พร้อมทั้งรายละเอียดของตัวชี้วัด

5 สิ่งที่ต้องยืนยัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2. น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสม สำหรับการอุปโภคและการผลิตอย่างเพียงพอ 3. ลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ประสิทธิผล 1. มีระบบบริหารจัดการเป็นลุ่มน้ำแบบบูรณาการ คุณภาพ การให้ บริการ 4. การส่งเสริมและเปิดโอกาส ในการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 5. การถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ 6. การวางแผนการใช้น้ำ 8. การเฝ้าระวังและเตือนภัย 7. ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศ ประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติ ราชการ 11. การจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ 9. การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 10. การจัดหาน้ำ 13. การพัฒนากฎหมาย พัฒนา องค์การ 12. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 14. การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ 15. การจ้ดการความรู้

7 สรุปผลการดำเนินงาน การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
กิจกรรม แผน/ผล จัดประชุมปฏิบัติการฯ (นครนายก) 13 – 15 มิถุนายน 2550 ทุกหน่วยงานส่งร่างคำรับรองฯ พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัด ให้ ก.พ.ร. 5 กรกฎาคม 2550 จัดลงนามคำรับรองฯ ภายในกรกฎาคม 2550


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.6 ความก้าวหน้าของการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (กพร.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google