งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นเน้นหนัก โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นเน้นหนัก โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นเน้นหนัก โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2550
1. การประชุมคณะกรรมการฯ (จังหวัด) มาตรา 20 และ21 เกษตรจังหวัดในฐานะเป็นเลขานุการฯ ต้องเข้าประชุมทุกครั้ง ให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง กำหนดประเด็นที่ชัดเจน/รายงานความก้าวหน้า เช่น  การจดทะเบียน การประเมินศักยภาพ การทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผลการส่งเสริม/สนับสนุน วิสาหกิจชุมชน  ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ(จังหวัด/อำเภอ)

2 2. เมื่อวิสาหกิจชุมชนร้องขอรับการส่งเสริม/สนับสนุนจากคณะกรรมการฯ
“จะต้องดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน” ตามมาตรา 25,26 และ 27 3. ผลักดันให้เกิดคณะอนุกรรมการจังหวัด/อำเภอ ขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ และเชื่อมโยงกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 3.1 สนับสนุนให้เกิดคณะอนุกรรมการจังหวัด ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ ด้านงบประมาณ 3.2 สนับสนุนให้เกิดคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจอำเภอ

3 4. เร่งรัดการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน
(สร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็ง) - ปี 2548 และ2549 เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2550 - ปี เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันหลังจดทะเบียน 5. สนับสนุนและกระตุ้นการจัดทำแผนพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน หลังจากการประเมินศักยภาพ วิเคราะห์/จำแนกความต้องการขอรับการสนับสนุนตามประเภท กิจการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริม/ สนับสนุนต่อไป

4 7. ให้ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีในระดับจังหวัดและ
หน่วยงานท้องถิ่น เช่น ส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานกรมต่างๆ สถาบันการเงิน กองทุน สถานบันการศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริม อบต.อบจ. เป็นต้น เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในด้านความรู้ การตลาด ปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ การบริการ และ เงินทุน เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ และการประชุม คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด/อำเภอ

5 8. วางแผน/ติดตาม ผลความก้าวหน้าและผลการส่งเสริม/
สนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9. สนับสนุนให้เกิดต้นแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นตัวอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และประชาสัมพันธ์ 10. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานฯอย่างสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นเน้นหนัก โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google