งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
รศ.สุรชัย ขวัญเมือง

2 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย…

3 *ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

4 *กรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด
ครอบคลุมคณะหรือสาขาที่เปิดสอน จำนวน คน

5 *เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความเหมาะสม

6 หลักเกณฑ์ : ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า ปริญญาตรี 9 ปี ปริญญาโท 5 ปี ปริญญาเอก 2 ปี

7 3) ผลงานทางวิชาการ มีชั่วโมงสอนและมีความชำนาญในการสอน
2) ผลการสอน มีชั่วโมงสอนและมีความชำนาญในการสอน โดยผ่านการประเมินจาก คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 3) ผลงานทางวิชาการ

8 มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว และ
(1) เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว และ (2) งานแต่ง เรียบเรียง แปล หรือบทความทางวิชาการ มีคุณภาพดี ตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. หรือ (3) ผลงานวิจัย มีคุณภาพดี ตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. หรือ (4) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่สามารถประเมินคุณค่าเทียบได้กับผลงานตาม (2) หรือ (3)

9 หลักเกณฑ์ : ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี

10 3) ผลงานทางวิชาการ มีชั่วโมงสอนและมีความชำนาญพิเศษในการสอน
2) ผลการสอน มีชั่วโมงสอนและมีความชำนาญพิเศษในการสอน โดยผ่านการประเมินจาก คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 3) ผลงานทางวิชาการ

11 มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว และ
(1) เอกสารคำสอน มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว และ (2) งานแต่ง เรียบเรียง แปล ตำรา หรือหนังสือ ใช้สอนระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพดี ตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. หรือ (3) ผลงานวิจัย มีคุณภาพดี ตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. หรือ (4) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่สามารถประเมินคุณค่าเทียบได้กับผลงานตาม (2) หรือ (3)

12 วิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้เสนอขอ คณะพิจารณาและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ กจ. รับเรื่อง นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประเมินผลการสอน ผ่าน แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำประกาศแต่งตั้ง ส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

13 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมพิจารณาผลงานทางวิชาการ อนุมัติ / ไม่อนุมัติ สภาวิชาการ เสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ / ไม่อนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ออกคำสั่งแต่งตั้ง แจ้งผู้เสนอ ส่งคำสั่งแจ้ง ก.พ.อ.

14 การแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ
หลักเกณฑ์ 1) การขอข้ามตำแหน่ง อจ รศ. 2) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือดำรงตำแหน่งไม่ครบเกณฑ์ 3) เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ

15 -การตัดสินได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 4 ใน 5
วิธีการ -แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน -การตัดสินได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 4 ใน 5

16 ระยะเวลาการบังคับใช้
หลักเกณฑ์ 1) ก่อน 1 ตุลาคม ใช้หลักเกณฑ์เดิม 2) หลัง 1 ตุลาคม บังคับใช้ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิชาการ วิธีการ ใช้เหมือนเดิม

17


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google