งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อกลุ่ม งานเสร็จไว สบายใจลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อกลุ่ม งานเสร็จไว สบายใจลูกค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อกลุ่ม งานเสร็จไว สบายใจลูกค้า
ชื่อกลุ่ม งานเสร็จไว สบายใจลูกค้า แผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ลดขั้นตอนการทำงานหลังพิมพ์ ประเภทหนังสือเล่ม
ชื่อโครงการที่พัฒนา ลดขั้นตอนการทำงานหลังพิมพ์ ประเภทหนังสือเล่ม

3 หน้าที่หลักของแผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ
รับผิดชอบกระบวนการผลิตขั้นตอนสุดท้ายก่อนสิ่งพิมพ์สำเร็จเพื่อส่งมอบผู้รับบริการ

4 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
แผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จรับผิดชอบกระบวนการผลิตขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ส่งมอบงานให้ผู้รับบริการ แต่ปัจจุบันงานไม่เสร็จทันตามกำหนดที่ได้ตกลงกับผู้รับบริการ ทำให้ผู้รับบริการบางรายไม่พอใจเนื่องจากได้รับงานพิมพ์ไม่ทันกำหนด บางครั้งโรงพิมพ์มีเวลาการทำงานน้อยและปริมาณงานมากจึงทำให้ผลิตงานไม่ทันตามกำหนด ดังนั้นจึงต้องปรับกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

5 อัตราการส่งมอบงานหลังพิมพ์ทันตามแผน 80%
ตัวชี้วัดโครงการ อัตราการส่งมอบงานหลังพิมพ์ทันตามแผน 80%

6 เป็นที่มาในการจัดทำโครงงาน
การวิเคราะห์สาเหตุแบบก้างปลา เป็นที่มาในการจัดทำโครงงาน

7 1. แผนงานไม่สอดคล้องกับการผลิต 2. ไม่ทราบกำลังผลิตปัจจุบัน
ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 1. แผนงานไม่สอดคล้องกับการผลิต 2. ไม่ทราบกำลังผลิตปัจจุบัน

8 การจัดทำโครงการ การเก็บข้อมูลการผลิตปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานการคิดกำลังการผลิตและวางแผนการทำงาน ให้เกิดความถูกต้องและสามารถติดตามงานให้ทันเพื่อส่งมอบผู้รับบริการได้ทันกำหนด โดยแยกปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการ เป็น คน เครื่องจักร วัตถุดิบ วิธีการดำเนินงาน เพื่อเลือกประเด็นในการแก้ไขปัญหา

9 ขั้นตอนการผลิตหนังสือ แผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ
หนังสือประเภทเย็บกลาง พับ เก็บเรียง เย็บกลาง ตัด บรรจุ สิ่งพิมพ์ หนังสือประเภทเข้าเล่มไสกาว พับ เก็บเรียง ไสกาว ตัด บรรจุ ขนาดของหนังสือมีผลกับกำลังการผลิตโดยตรง ทั้งการปรับตั้งเครื่องและระยะเวลาการผลิตแต่ละกระบวนการซึ่งทำให้แผนงานไม่เป็นไปตามกกำหนด ส่วนหนึ่งเกิดจากเครื่องจักรเสื่อมสภาพตามอายุงาน วัตถุดิบคุณภาพไม่คงที่ ดังนั้นจึงจัดเก็บข้อมูลการผลิตที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการวางแผนงานการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

10 ตารางบันทึกข้อมูลกำลังผลิตแผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ

11 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยการผลิตแผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ

12

13 สรุปการแก้ไขปรับปรุง
หลังจากจัดทำโครงงาน ได้จัดประชุมในแผนกประจำสัปดาห์ให้พนักงานทุกคนได้นำเสนอแนวทางการควบคุมและแก้ไขงานที่รับมอบหมายให้เสร็จทันตามกำหนด รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงวิธีทำงานและมีการเก็บข้อมูลการทำงานประจำวันของแต่ละบุคคลเพื่อตรวจสอบความสามารถการทำงาน ซึ่งช่วยให้สร้างความเชื่อถือให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องที่ประสานงานปัจจุบันและสามารถส่งงานให้กับลูกค้าตามกำหนด

14 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ตัวชี้วัดโครงการ อัตราการส่งมอบงานหลังพิมพ์ทันกำหนด 80% ก่อนทำ ข้อมูลเดิม ตุลาคม - ธันวาคม คิดเป็น % หลังทำ ข้อมูลปัจจุบัน มกราคม - มีนาคม คิดเป็น % เมษายน - มิถุนายน คิดเป็น % กรกฎาคม - กันยายน คิดเป็น %

15 แผนภูมิแสดงผลลัพธ์การดำเนินการ
83.60% 83.23% 83.44% 61.73% ผ่าน

16 ผลสรุป อัตราการส่งมอบงานหลังการพิมพ์ทันกำหนดเพิ่มขึ้นจากเดิม 61.73% เป็น %

17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ชื่อกลุ่ม งานเสร็จไว สบายใจลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google