งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้พนักงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดำรงตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้พนักงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดำรงตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ. 2554 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

3 การดำเนินการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้ การประชุมครั้งที่ 1/2551 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2551 - รายงานความคืบหน้าจากการประชุมคณะทำงานทบทวนโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป การประชุมครั้งที่ 3/2551 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551 - ขอความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง ทางก้าวหน้าในอาชีพและอัตราค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป การประชุมครั้งที่ 4/2551 วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 - ขอความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง ทางก้าวหน้าในอาชีพ และแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนกรณีพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปได้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ตาม ระดับทางก้าวหน้าในอาชีพที่กำหนดสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป การประชุมครั้งที่ 3/2552 -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (เรียนเชิญคุณโอภาส เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ) ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

4 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้ การประชุมครั้งที่ 1/2553 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 - รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำรายละเอียดการขอกำหนดตำแหน่งตามทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป การประชุมครั้งที่ 3/2553 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 - ขอความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดผลงานและการมีส่วนร่วมผลงานในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งตามทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป การประชุมครั้งที่ 4/2554 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 - ขอความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ กำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2554 การประชุมครั้งที่ 5/2554 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 - ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปดำรงตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ.2554 การประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 - ขออนุมัติจำนวนตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับพนักงานสาย ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และอัตราค่าตอบแทน (เงินเพิ่ม) สำหรับตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

5 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้ การประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 ข้อเสนอแนะ 1. จำนวนตำแหน่งควรพิจารณาตามความจำเป็นและควรกลั่นกรองให้ได้ผู้ครองตำแหน่งที่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานด้วย 2. การธำรงรักษาพนักงานต้องสร้างแรงจูงใจ โดยพิจารณาให้รอบด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นธรรมภายนอก (External Equity) ความเป็นธรรมภายใน (Internal Equity) ความสามารถในการจ่าย (Ability to pay) และคุณสมบัติเฉพาะบุคคล (Individual Competency) 3. ควรพิจารณากรอบจำนวนตำแหน่งโดยศึกษาให้ลึกลงไปจากปริมาณงาน สายงานหลักสายงานรอง และอายุขององค์กรที่มีบุคลากรมีประสบการณ์และอายุงานยาวนานโดยอาจดูสัดส่วนเพื่อกำหนดทางก้าวหน้าในอาชีพไปถึงระดับชำนาญการพิเศษฯ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

6 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้ การประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 มติที่ประชุม 1. อนุมัติกำหนดกรอบจำนวนตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ โดยไม่กำหนดลักษณะงาน ดังนี้ 1.1 กรอบจำนวนตำแหน่งระดับ ชำนาญงาน คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา 1.2 กรอบจำนวนตำแหน่งระดับ ชำนาญการ คุณวุฒิปริญญาตรี โท เอก จำนวน 9 อัตรา 2. อนุมัติค่าตอบแทน (เงินเพิ่ม) สำหรับตำแหน่งตามระดับตามทางก้าวหน้าในอาชีพ(ไม่รวมฐานเงินเดือน) ดังนี้ ระดับต่ำกว่า ป.ตรี ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ชำนาญงาน ,500 บาท/เดือน ชำนาญการ ,700 บาท/เดือน ชำนาญงานพิเศษ 4,000 บาท/เดือน ชำนาญการพิเศษ ,500 บาท/เดือน เชี่ยวชาญ ,500 บาท/เดือน ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

7 ระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ จำแนกตามคุณวุฒิ คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวส. เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

8 ขั้นตอนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่ง
มหาวิทยาลัย กำหนดจำนวนตำแหน่ง ผู้ขอกำหนดตำแหน่งกรอกแบบฟอร์ม+ จัดส่งผลงาน ผู้เสนอขอ หัวหน้าหน่วยงาน กลั่นกรองคุณสมบัติ และผลงาน คกก.ประจำหน่วยงาน/ คกก.ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ให้ความเห็นชอบ คณะอนุกรรมการ พิจารณาผลงานฯ สายปฏิบัติการวิชาชีพฯ นำเสนอผลการพิจารณา ต่อมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งตามกระบวนการต่อไป เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

9 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งตามทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดังนี้ 1. อธิการบดี ที่ปรึกษา 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานอนุกรรมการ 3. อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน รองประธานอนุกรรมการ 4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร อนุกรรมการ 5. อาจารย์ รัชฎาพร วิสุทธากร อนุกรรมการ 6. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อนุกรรมการ 7. นายอุเทน เผื่อนทอง อนุกรรมการ 8. นางสาวจุไรรัตน์ วิสัยดี อนุกรรมการ 9. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการและเลขานุการ 10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะอนุกรรมการ มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งตามทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาผลงานในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งฯ ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

10 จำนวนพนักงานสายปฏิบัติการฯที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขอยื่นกำหนดตำแหน่งฯ
คุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรี คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 113 228 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

11 ระดับชำนาญงาน (วิธีปกติ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลงาน การมีส่วนร่วมในผลงาน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับชำนาญงาน (วิธีปกติ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประเภทผลงาน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ /ตัดสิน คุณวุฒิ ประสบการณ์ในหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานใน ตน.ที่ปฏิบัติอยู่แล้ว ปวช. 12 ปี 5 ปี ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการ ให้บริการ คู่มือแนะนำการใช้ ห้องปฏิบัติการ หรือ งานแปล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม หรือ ข.นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงาน สร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรืองานวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพระดับดี คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก ปวส. 10 ปี โดยมีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

12 ระดับชำนาญงาน (วิธีพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประเภทผลงาน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ /ตัดสิน คุณวุฒิ ปวช./ ปวส. ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปฏิบัติอยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีคะแนนผลประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการ ให้บริการ คู่มือแนะนำการใช้ ห้องปฏิบัติการ หรือ งานแปล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม หรือ ข.นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงาน สร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรืองานวิจัย จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพ ระดับดีเด่นทุกผลงาน คณะกรรมการ 5 คน โดยเสียงข้างมาก ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

13 ระดับชำนาญงานพิเศษ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประเภทผลงาน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ /ตัดสิน เช่นเดียวกับชำนาญงานและดำรงตำแหน่งชำนาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการ ให้บริการ คู่มือแนะนำการใช้ ห้องปฏิบัติการ หรืองานแปล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงาน สร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงานหรืองานวิจัย จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป ทั้งนี้ ผลงานตาม ก. หรือ ข. จะต้องมีผลงานใด ผลงานหนึ่งได้รับการ ประเมินคุณภาพระดับดีมาก คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

14 ระดับชำนาญการ ระดับต่ำกว่า ป.ตรี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประเภทผลงาน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ /ตัดสิน เช่นเดียวกับชำนาญงานพิเศษ และต้องดำรงตำแหน่งชำนาญงาน พิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีคะแนนผลการประเมินการ ปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ มหาวิทยาลัยในแต่ละปี เกณฑ์ชุดที่ 1 ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการ ให้บริการ คู่มือแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ หรืองานแปล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน สร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงานหรือ งานวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพ ระดับดีมาก คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก เกณฑ์ชุดที่ ๒ ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรือหนังสือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม ข. งานวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม ระดับดี ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

15 ระดับชำนาญการ ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป (วิธีปกติ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประเภทผลงาน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ /ตัดสิน คุณวุฒิ ประสบการณ์ในหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานใน ตน.ที่ปฏิบัติอยู่แล้ว ป. ตรี ป. โท ป. เอก 12 ปี 10 ปี 7 ปี 5 ปี เกณฑ์ชุดที่ 1 ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ คู่มือแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ หรืองานแปล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรืองานวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพ ระดับดีมาก คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก เกณฑ์ชุดที่ ๒ ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรือหนังสือจำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม ข. งานวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม ระดับดี 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก ต้องมีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

16 ระดับชำนาญการ (วิธีพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประเภทผลงาน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ /ตัดสิน คุณวุฒิ ป.ตรี ป.โท ป. เอก ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปฏิบัติอยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีคะแนนผลประเมินการปฏิบัติงาน ระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง เกณฑ์ชุดที่ 1 ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการ ให้บริการ คู่มือแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ หรืองานแปล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน สร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรืองานวิจัยจำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม เกณฑ์ชุดที่ ๒ ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรือหนังสือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม ข. งานวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพ ระดับดีเด่นในผลงานข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการ 5 คน โดยเสียงข้างมาก ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

17 ระดับชำนาญการพิเศษ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประเภทผลงาน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ /ตัดสิน เช่นเดียวกับชำนาญการและดำรงตำแหน่งชำนาญการในสายอาชีพเดียวกัน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จำนวนไม่ น้อยกว่า 1 ชิ้นงานหรือ หนังสือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข.งานวิจัย จำนวนไม่น้อย กว่า 1 เรื่องเต็ม ประเมินคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป ทั้งนี้ ผลงานตาม ก. หรือ ข. จะต้องมีผลงานใดผลงานหนึ่ง ได้รับการประเมินคุณภาพระดับ ดีมาก คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

18 ระดับเชี่ยวชาญ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประเภทผลงาน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ /ตัดสิน เช่นเดียวกับชำนาญการพิเศษ และดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษในสายอาชีพเดียวกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จำนวนไม่ น้อยกว่า 1 ชิ้นงานหรือ หนังสือ จำนวนไม่น้อย กว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข.งานวิจัย จำนวนไม่น้อย ประเมินคุณภาพ ผลงานตาม ก. ระดับดีมาก ผลงานตาม ข. ระดับดีมากขึ้นไป ทั้งนี้ ผลงานตาม ก. หรือ ข. ต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักอย่าง น้อยข้อละ 1 ผลงาน คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

19 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ หากพนักงานผู้ใดได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการ-พิเศษ เชี่ยวชาญ ให้พนักงานผู้นั้นได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

20 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่ง ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม (บาทต่อเดือน) ชำนาญงาน 2,500 ชำนาญงานพิเศษ 4,000 ชำนาญการ 5,700 ชำนาญการพิเศษ 6,500 เชี่ยวชาญ 7,500 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

21 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หากมหาวิทยาลัยพบภายหลังโดยมีหลักฐานชัดแจ้งว่าพนักงานผู้ใดขอกำหนดตำแหน่ง โดยใช้ผลงานที่เกิดจากการกระทำละเมิดตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยจะถอดถอนผู้นั้นจากตำแหน่ง พร้อมเรียกคืนเงินประจำตำแหน่งพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีย้อนหลังตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและถือว่าผู้นั้นได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีโทษให้ไล่ออก ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

22 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ 1 ชิ้นเต็ม ” หมายถึง ผลงานที่ผู้ขอเป็นดำเนินการเพียงผู้เดียว 100 % หรือในกรณีที่ผลงานมีผู้ดำเนินการร่วม ผู้ขออาจนำเสนอมากกว่า 1 ชิ้นงานก็ได้โดยรวมสัดส่วนความเป็นเจ้าของผลงานแล้วต้องเป็นเจ้าของผลงานรวมไม่น้อยกว่า 100 % ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555

23 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม 2555


ดาวน์โหลด ppt ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google