งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน รุ่นที่ รุ่นที่ 11 – 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพงาน รุ่นที่ รุ่นที่ 11 – 14"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน รุ่นที่ 7 - 10 รุ่นที่ 11 – 14
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน รุ่นที่ รุ่นที่ 11 – 14 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

2 *การซ่อมแซมอุปกรณ์แต่ละสนามต่างๆล่าช้า *งานซ่อมแซมอุปกรณ์สนามต่างๆ
หัวข้อปัญหา *การซ่อมแซมอุปกรณ์แต่ละสนามต่างๆล่าช้า ชื่อโครงการ *งานซ่อมแซมอุปกรณ์สนามต่างๆ

3 ประเภทโครงการ โครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน ชื่อกลุ่ม ทันใจ

4 หลักการและเหตุผล เนื่องด้วย ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับสถานที่การเรียนการสอน การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนั้น ความพร้อมในเรื่องของสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องพร้อมให้บริการและหากเกิดปัญหาสามารถดำเนินการซ่อมได้อย่างรวดเร็ว

5 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการซ่อมอุปกรณ์สนามต่างๆ ให้มีความรวดเร็วขึ้น ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาในการซ่อมแซมตั้งแต่แจ้งซ่อมจนแล้วเสร็จ

6 ระยะเวลาดำเนินการ แผนการดำเนินงาน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 แผนการดำเนินงาน

7 สมาชิกกลุ่ม

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การประเมินผลโครงการ ประเมินจากระยะเวลาในการซ่อม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การซ่อมแซมอุปกรณ์สนามต่างๆ มีความรวดเร็วขึ้น

9

10 ประเภทการซ่อม การซ่อม/การติดตั้ง ที่ไม่ต้องจัดซื้อ
การซ่อม / การติดตั้ง ที่จัดซื้อ ที่ส่งบริษัท

11 จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
สรุปประวัติการซ่อม/ การติดตั้งที่ไม่ต้องจัดซื้อ ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2554 เดือน จำนวนใบแจ้งทั้งหมด จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ วันเฉลี่ยในการซ่อม หมายเหตุ มกราคม 4 21 กุมภาพันธ์ 11 8 3 7 มีนาคม 5 1 10 เมษายน 6 2 พฤษภาคม รวม 37 20 18

12 จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
สรุปประวัติการซ่อม/ การติดตั้งที่ต้องจัดซื้อ ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2554 เดือน จำนวนใบแจ้งทั้งหมด จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ วันเฉลี่ยในการซ่อม หมายเหตุ มกราคม 3 1 2 55 กุมภาพันธ์ 13 - มีนาคม 6 เมษายน พฤษภาคม รวม 23 22

13 สรุปประวัติการซ่อม/ ที่ส่งบริษัท ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2554
สรุปประวัติการซ่อม/ ที่ส่งบริษัท ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2554 เดือน จำนวนใบแจ้งทั้งหมด จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ วันเฉลี่ยในการซ่อม หมายเหตุ มกราคม 55 กุมภาพันธ์ - มีนาคม เมษายน พฤษภาคม รวม

14 ขั้นตอนการดำเนินการซ่อมในปัจจุบัน
ช่างซ่อมได้มีอะไหล่ ตรวจสอบ สนามต่างๆ เขียนใบแจ้งซ่อม ช่าง ตรวจสอบและส่งใบงาน ฝ่ายพัสดุ ช่างสั่งซื้ออะไหล่ ขบวนการจัดซื้อ ตรวจสอบ ดำเนินการซ่อมได้

15

16 การวางแผนการทำงานของช่าง

17 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา / โอกาสพัฒนา
ใบงานที่ 4 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา / โอกาสพัฒนา หัวข้อปัญหา : การซ่อมแซมอุปกรณ์แต่ละสนามต่างๆ ล่าช้า โครงการ : งานซ่อมแซมอุปกรณ์สนามกีฬาต่างๆ หน่วยงาน : ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เป้าหมาย : ลดระยะเวลาในการซ่อมตั้งแต่แจ้งซ่อมจนแล้วเสร็จ

18 (กิจกรรม / กระบวนการแก้ไข) ระยะเวลาดำเนินโครงการ
สาเหตุ วิธีการแก้ไข (กิจกรรม / กระบวนการแก้ไข) ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1. ช่างมีจำนวนน้อยและไม่มีการวางแผนการซ่อม 1. จัดทำตารางการตรวจสอบสนามกีฬาต่างๆ หัวหน้างาน 2. ผู้แจ้งซ่อมให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน และรวมงานซ่อมกับงานจัดซื้อ 2. บอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและแยกใบงานให้ชัดเจนระหว่างการแจ้งซ่อมกับการติดตั้ง เพิ่มเติม สนามต่างๆ 3. ขบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 3. ลดขั้นตอนการจัดซื้อ, แผนกพัสดุ 4. ไม่มีพัสดุในคลัง 4. จัดซื้อพัสดุสำรอง 5. ความคล่องตัวในการทำงาน 5.


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพงาน รุ่นที่ รุ่นที่ 11 – 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google