งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
25 มีนาคม 2552 การสัมมนา เพื่อทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย PMQA 1 2 มิติ คุณภาพ 4 3 IQA P-D-C-A Quality Award U K

2 ขั้นตอนการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 7 การประกันคุณภาพ
ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 1 ทุกหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน KKU ทบทวนระบบและกลไก การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน 2 การประกันคุณภาพระดับ 3 ส่งรายงานผลการทบทวนให้มหาวิทยาลัยรับทราบ

3 ขั้นตอนการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 7 การประกันคุณภาพ
ระดับ เกณฑ์การประเมิน ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 2 ทุกหน่วยงานของ สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำ รายงานประจำปีที่เป็นรายงาน ประเมินตนเองที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับการพิจารณาจากสภา มหาวิทยาลัย/สถาบัน และส่ง ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้สาธารณชนทราบ คณะ หน่วยงาน 4 จัดทำรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2551 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 5 กรรมการประจำคณะหรือ กรรมการบริหารสูงสุดของ หน่วยงานพิจารณา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2551 วาระเพื่อพิจารณา KKU 6 2551 7 สภามหาวิทยาลัยพิจารณา (SAR) วันที่ 2 กันยายน 2552

4 ขั้นตอนการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 7 การประกันคุณภาพ
ระดับ เกณฑ์การประเม น ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 3 ทุกหน่วยงานของ สถาบันอุดมศึกษามีการนำผล การประเมินตนเองและผลการ ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ การดำเนินงานของหน่วยงาน และสถาบันอุดมศึกษาให้ดีขึ้น อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแผนหรือ มาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพ อันสืบเนื่องจากรายงานการ ประเมินตนเองหรือจากรายงาน การประเมินคุณภาพ ภายนอก KKU 8 กำหนดมาตรการและแนว ทางการนำผลการประเมินทั้ง ภายในและภายนอกไปใช้ใน การปรับปรุงผลการดำเนินงาน 9 จัดทำแผน Action Plan OFI (แผนการนำผลการประเมินมา ใช้ในการปรับปรุงผลการ ดำเนินงาน) ระดับมหาวิทยาลัย 10 จัดรายงานผลการการดำเนินงาน ตาม Action Plan OFI ระดับ มหาวิทยาลัยเสนอสภา มหาวิทยาลัย คณะ หน่วย งาน 11 ดำเนินงาน) เสนอมหาวิทยาลัย 12 จัดรายงานผลการดำเนินงานตาม Action Plan OFI เสนอมหาวิทยาลัย

5 ขั้นตอนการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 7 การประกันคุณภาพ
ระดับ เกณฑ์การประเม น ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 4 ทุกหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา KKU 13 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (1-17 ก.ค.52) 14 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน ( ก.ค.52) 15 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน (6-7 สิงหาคม 2552) 5 สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพจากทุกหน่วยงานของสถาบันและระดับสถาบันอุดมศึกษา และใช้ข้อมูลเพื่อยกย่องหน่วยงานที่เกิดผลสำเร็จจากการดำเนินงานจากการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นในสถาบันหรือสถาบันอื่น รวมทั้ง มีแนวทางและการเตรียมการที่จะนำผลที่ได้จากการประเมินผลลัพธ์มาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการทบทวนนโยบายการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และระบบประกันคุณภาพของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะหน่วยงาน 16 จัดทำรายงานการประเมินผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย 17 กำหนดมาตรการและแนวทางในการประเมินผลลัพธ์ของระบบการประกันคุณภาพ 18 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์ระบบประกันคุณภาพ 19 ประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพของทุกคณะ/หน่วยงาน 20 จัดกิจกรรมมหากรรมวันคุณภาพ (KKU Quality Award) 21 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2552

6 ตารางการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ 7
ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในฯ (IQA Gantt Chart)

7 กิจกรรม/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ
คะ แนน ผู้รับ ผิดชอบ กิจกรรม/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ พ.ศ.2552 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 1 KKU ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 25 คณะหน่วย งาน 2 ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน 30 3 ส่งรายงานผลการทบทวนให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 4 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2551 31 5 กรรมการประจำคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุดของหน่วยงานพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา (ต้องมีหลักฐานวาระเสนอเพื่อพิจารณาและรายงานการประชุม) 26 6 7 สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานการประเมินตนเอง(SAR) 8 กำหนดมาตรการและแนวทางการนำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 9 จัดทำแผน Action Plan OFI (แผนการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน) ระดับมหาวิทยาลัย 10 จัดรายงานผลการการดำเนินงานตาม Action Plan OFI ระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย (2ครั้ง) 11 จัดทำแผน Action Plan OFI (แผนการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน) เสนอมหาวิทยาลัย 12 จัดรายงานผลการการดำเนินงานตาม Action Plan OFI เสนอมหาวิทยาลัย (2 ครั้ง) 13 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (1-17) 14 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน (18-25) 18 15 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 6-7 16 จัดทำรายงานการประเมินผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย 17 กำหนดมาตรการและแนวทางในการประเมินผลลัพธ์ของระบบการประกันคุณภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์ระบบประกันคุณภาพ 19 ประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพของทุกคณะ/หน่วยงาน 20 จัดกิจกรรมมหากรรมวันคุณภาพ (KKU Quality Award) 21 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2552 28

8 ตารางการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ 12 การดำเนินการตามขั้นตอน
ตารางการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ 12 การดำเนินการตามขั้นตอน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Gantt Chart)

9 กิจกรรม/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ
พ.ศ.2552 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 12.1 การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 11 3 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน หมวด 1-5-6 12 4 จัดทำแผนพัฒนาองค์การมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมวด 1-5-6 20 จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร 29 6 แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาองค์การให้คณะทำงานรับทราบ 7 มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ 15 8 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ หมวดที่ ครั้งที่ 1 9 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ หมวดที่ ครั้งที่ 2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ 10 ประเมินผลการดำเนินงานหมวดที่ 7 หมวดผลลัพธ์ จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานหมวดที่ 7 หมวดผลลัพธ์ 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม) 13 จัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 14 จัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ (3 แผน) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน หมวด 2-3-4 จัดทำแผนพัฒนาองค์การหมวด 2-3-4 30 16 จัดทำรายงานระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 28 Diagram


ดาวน์โหลด ppt เพื่อทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google