งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย น.ส. เสาวณี จันทร์แก้ว คพ50.ค5.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย น.ส. เสาวณี จันทร์แก้ว คพ50.ค5.1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย น.ส. เสาวณี จันทร์แก้ว 50111403 คพ50.ค5.1
การค้ามนุษย์ จัดทำโดย น.ส. เสาวณี จันทร์แก้ว คพ50.ค5.1

2 การค้ามนุษย์คืออะไร การกระทำและความพยายามใด ๆในการหาขนส่ง ลำเลียง ซื้อ ขาย ส่งต่อ รับ กักขัง หน่วงเหนี่ยวคน เพื่อให้คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หญิง หรือชาย ยอมทำในสิ่งไม่อยากทำหรือตกอยู่ในสภาพที่ลำบากโดยถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแสวงหาประโยชน์

3 ประเภทของการค้ามนุษย์
1. การบริการทางเพศ 2. การใช้แรงงานเยี่ยงทาส 3. การรับจ้างแต่งงาน 4. การขอทาน 5. การตัดอวัยวะออกจากร่างกาย

4 สภาพปัญหาการค้ามนุษย์
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของมนุษย์เนื่องจากเป็นปัญหาที่ “มนุษย์” ถูกลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นคนให้เป็นเพียง “สินค้า”ที่มีการซื้อขาย และเอารัดเอาเปรียบโดยไม่คำนึงถึงสภาพร่างกาย จิตใจและความรู้สึกปัญหาการค้ามนุษย์จึงเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการไร้ซึ่งมนุษยธรรม

5 สาเหตุของปัญหาการค้ามนุษย์
1ความยากจน การขาดโอกาสได้รับการศึกษา 2. ปัจจัยที่ดึงดูด คือความต้องการเงินเพื่อยังชีพ 3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติและค่านิยม ได้แก่ การมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง

6 ผลกระทบของการค้ามนุษย์
ผู้คนนับแสนนับล้านคนโดยเฉพาะเด็กและสตรี ต้องถูกแสวงหาประโยชน์และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมาย สูญเสียและได้รับความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ โอกาสและอนาคต ความปลอดภัยและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงเกิดความสูญเสียและเสียหายต่อบุคคลรอบข้าง ชุมชน และสังคม ซึ่งอาจไม่สามารถประเมินมูลค่าได้เป็นตัวเงิน

7 แนวทางแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
1. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็ง และส่งเสริมบทบาทครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประชาชนทั่วไปในการป้องกันและเฝ้าระวัง 2.สร้างความตระหนักในบทบาทหญิงชายตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน จนถึงระดับประเทศเพื่อขจัดปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

8 แนวทางแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
3.เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงและเด็ก 4.สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และพัฒนาอาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาด 5.รณรงค์ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจพอเพียง ลดค่านิยมในการบริโภควัตถุนิยม


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย น.ส. เสาวณี จันทร์แก้ว คพ50.ค5.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google