งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางกาญจนา แย้มลักษณะเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางกาญจนา แย้มลักษณะเลิศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางกาญจนา แย้มลักษณะเลิศ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย นางกาญจนา แย้มลักษณะเลิศ ครูชำนาญการ

2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

3 หลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
ความหมาย หลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคคลทั่วไป เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกร พระราชดำรัส “ทฤษฎีใหม่”

4 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 1.ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆในการผลิตสินค้า และบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ

5 "ยึดทางสายกลางในการดำเนินชีวิต"
2. ความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อนมีความเป็นอยู่ประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ สรุป "มัฌชิมา ปฏิปมา" "ยึดทางสายกลางในการดำเนินชีวิต"

6 ถ้าคนเราใช้ชีวิตแบบพอเพียง พออยู่พอกิน เดินทางสายกลาง ก็จะทำให้ชีวิตเป็นสุข

7 1. ไม่ใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่ลงทุนเกินขนาดความสามารถของตน
หลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ไม่ใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่ลงทุนเกินขนาดความสามารถของตน 2. พึ่งตนเองเป็นหลัก 3. รวมตัวกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4. ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวให้เต็มที่ 5. เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

8 1.ประหยัด ตัดตอนรายจ่ายในทุกด้าน และลดความฟุ่มเฟือย ในการดำรงชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคคลทั่วไป 1.ประหยัด ตัดตอนรายจ่ายในทุกด้าน และลดความฟุ่มเฟือย ในการดำรงชีวิต

9 2.ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตและถูกต้อง

10 3.ลดละการแก่งแย่งผลประโยชน์ และการแข่งขันทางการค้าขาย
3.ลดละการแก่งแย่งผลประโยชน์ และการแข่งขันทางการค้าขาย

11 4.ขวนขวายใฝ่หาความรู้ ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงในการดำรงชีวิต

12 เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิดที่เรียกว่า การเกษตรทฤษฎีใหม่

13 หลักการสำคัญของการเกษตรทฤษฎีใหม่
- รู้จักการบริหารจัดการดินและน้ำ การบริหารเวลา เงินทุน และกำลังคน เพื่อให้เกิดผลผลิตเพียงพอ ในการเลี้ยงตัวเอง ให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ในระยะแรกควรผลิตพืชหมุนเวียนในการบริโภคก่อน กินอยู่อย่างประหยัด ขยันหมั่นเพียร สามัคคี ช่วยเหลือกัน หากได้ผลผลิตมาเกินบริโภคแล้ว จึงจำหน่าย

14 การดำเนินงานตามทฤษฎีใหม่ 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได้ บนพื้นฐานของความ ประหยัด ขจัดการใช้จ่าย ขั้นที่ 2 รวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือสหกรณ์เพื่อทำการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้านสวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หลากหลาย

15 แนวทางปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่
30 % 30 % 10 % 30 %

16 พื้นที่นาข้าว 30 %

17 บ่อน้ำ 30 %

18 พื้นที่ปลูกพืชไร่พืชสวน 30 %
พื้นที่ปลูกพืชไร่พืชสวน 30 %

19 พื้นที่อยู่อาศัย 10 %

20 พื้นที่นาข้าว ร้อยละ 30 ของเนื้อที่ทั้งหมด

21 พื้นที่ปลูกพืชไร่-พืชสวน ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด

22 พื้นที่บ่อน้ำ ร้อยละ 30 ของเนื้อที่ทั้งหมด

23 พื้นที่อยู่อาศัย ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด

24 ปลูกพืชหมุนเวียนให้ผลผลิตเร็ว

25 ทำตามอัตภาพ รอบคอบ ไม่หวังผลมากเกินไป

26 เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค เหลือค่อยจำหน่ายต่อไป

27 ทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

28 แบ่งกิน แบ่งใช้ จำหน่ายออก
แบ่งกิน แบ่งใช้ จำหน่ายออก

29 (พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538)
“ทฤษฎีใหม่มีไว้ป้องกันความขาดแคลน ในยามปกติก็จะทำให้ร่ำรวยมากขึ้น ในยามที่มีอุทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้รวดเร็ว ทำให้ประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองได้อย่างดีโดยไม่ต้องให้ราชการช่วยมากเกินไป ฉะนั้นจึงได้สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม “ทฤษฎีใหม่” ” (พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538)

30 พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 ..ทฤษฎีใหม่...ยืดหยุ่นได้
และต้องมียืดหยุ่น เหมือนชีวิตของเราทุกคน ต้องยืดหยุ่น

31 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงงานหนัก ด้วยใจรักหวังให้พสกนิกรท่าน
มีชีวิตที่มั่นคงสุขสำราญ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปวงชน


ดาวน์โหลด ppt นางกาญจนา แย้มลักษณะเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google