งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้ามนุษย์

2 การค้ามนุษย์คือ การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลอื่น

3 การค้ามนุษย์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการค้ามนุษย์ 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดกลไกประสานงานกลางด้านการค้ามนุษย์ บูรณาการข้อมูล บริการและความช่วยเหลือจากส่วนราชการทุกกระทรวง รวมทั้งเกิดระบบสนับสนุนข้อมูล เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในระดับนโยบายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ตามโครงสร้างดังนี้

4 การค้ามนุษย์ ระดับชาติ  กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานกลางประสานการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นเลขานุการ รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

5 การค้ามนุษย์ ต่างประเทศ กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำประเทศต่างๆ โดยมีเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่เป็นประธาน และมีผู้แทนประกอบด้วย กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ทูตแรงงาน ผู้แทนด้านความมั่นคง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน และชุมชนไทยทำหน้าที่ประสานการให้ ข้อมูลและความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์

6 สภาพปัญหา ปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในไทยเกิดขึ้นกับทั้งบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยในพื้นที่ภาคเหนือของไทยเป็นพื้นที่หนึ่ง ที่มีปัญหาการค้ามนุษย์มากที่สุด พื้นที่หนึ่งในประเทศ อาจเพราะ มีปัจจัยหลายอย่างเอื้อต่ออาชญากรรมดังกล่าว ทั้งหญิงสาวหน้าตาสะสวยที่ตกเป็นเหยื่อในการถูกล่อลวงไปค้าประเวณี รวมถึงพื้นที่ซึ่งมีชายแดนติดกับเพื่อนบ้านหลายประเทศ

7 ผลกระทบ การค้ามนุษย์ คือ อาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อ คุณค่า และ ศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์ที่ถูกกระทำเสมือนเป็นเพียง สินค้า ที่มีมูลค่าสำหรับซื้อขายและทำรายได้ให้กับเจ้าของเท่านั้น

8 แนวทางการแก้ไข การรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในประเทศต้นทางและประสานงานสร้างเครือข่ายในการทำงานให้การบำบัดฟื้นฟูด้านจิตใจ ร่างกายและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้มีการประสานงานไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความเท่าทันต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยมาเลเซียได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกฎหมายและกลไกการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานการคุ้มครองผู้เสียหายและการต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

9 ผู้จัดทำ ชื่อ น.ส. ขวัญชนก ล่ามพระยา รหัส 50111428 หมู่เรียน คพ50.ค5.1
ชื่อ น.ส. ขวัญชนก ล่ามพระยา รหัส หมู่เรียน คพ50.ค5.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา section 01

10 THE END


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google