งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค5.2 50111511.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค5.2 50111511."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้ามนุษย์ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค

2 ความหมาย กระบวนการค้ามนุษย์ หมายถึง การจัด การขนส่ง การจัดให้อยู่ในพื้นที่พักพิงหรือรับมนุษย์ไว้ด้วยวิธีการข่มขู่ คุกคามหรือใช้กำลัง หรือด้วยการบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการล่อลวง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจที่เหนือกว่าหรือจากความอ่อนแอของผู้ถูกกระทำ หรือมีการให้หรือรับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่น เพื่อให้ได้ความยินยอมของมนุษย์หนึ่งผู้มีอำนาจเหนือกว่าอีกมนุษย์หนึ่ง เพื่อนำเอามนุษย์ผู้ถูกกระทำไปแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการค้าประเวณีหรือการแสวงหาประโยชน์ทางกามารมณ์ในรูปแบบอื่น การบังคับแรงงานหรือบริการ การเอาลงเป็นทาสหรือการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน “เหยื่อ” การค้ามนุษย์ หมายถึง ผู้ที่เข้าสู่การค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการค้าประเวณีหรือการแสวงหาประโยชน์ทางกามารมณ์ในรูปแบบอื่น การบังคับแรงงานหรือบริการ การเอาลงเป็นทาสหรือการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งเพศชายและหญิง โดยที่ผู้ตกเป็นเหยื่อรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค

3 สถานการณ์ของประเทศไทยกับการค้ามนุษย์
ประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับการค้าเด็กและหญิง ทั้ง 3 สถานะ คือเป็นทั้ง ประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง (1) ประเทศต้นทาง คือ ประเทศที่มีการส่งเด็กและหญิงไปค้าต่างประเทศ (2) ประเทศทางผ่าน คือ ประเทศที่ใช้เป็นเส้นทางผ่านของการนำเด็กและหญิงไปค้าใน ประเทศอื่นๆ และ (3) ประเทศปลายทาง คือ ประเทศที่มีการนำเด็กและหญิงเข้ามาค้าหรือแสวงหาประโยชน์ หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค

4 นโยบายในการแก้ไข รัฐมีนโยบายในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิง ดังนี้ 1 ขจัดการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศและข้ามชาติโดยเด็ดขาด 2 ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการคุ้มครองป้องกัน ปราบปรามและแก้ไข ปัญหาเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 3 ส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหา การค้าเด็กและหญิงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 4 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวในฐานะที่เป็นหน่วยของ สังคม รวมทั้งครอบครัวที่มีเด็กและหญิงได้รับความรู้ ทำความเข้าใจเจตคติที่เกี่ยวกับหญิงและมีความ ตระหนักในเรื่องสิทธิเด็ก สิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชน 5 ดำเนินการอย่างจริงจัง เข้มงวด และขจัดผู้กระทำผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าเด็ก และหญิงทั้งในรูปขององค์กรอาชญากรรม หรือในฐานะบุคคล และผู้ที่เอารัดเอาเปรียบในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งผู้ละเมิดทางเพศแก่เด็กและหญิง นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค

5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการแก้ไข

6 หน่วยงานภาครัฐ 1. สำนักนายกรัฐมนตรี 2. กระทรวงการต่างประเทศ
1. สำนักนายกรัฐมนตรี 2. กระทรวงการต่างประเทศ 3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5. กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค

7 หน่วยงานภาคเอกชน คณะกรรมการประสานงานเรื่องเด็กต่างชาติ มูลนิธิผู้หญิง
มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ องค์กรภาคเอกชนในจังหวัด สภาทนายความ มูลนิธิปวีณาหงสกุล เพื่อเด็กและสตรี Child Workers in Asia (CWA) ฯลฯ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค

8 องค์การและองค์กรระหว่างประเทศ
กองทุนพัฒนาสตรี (UNIFEM) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) องค์การ แตร์ เด ซอม (Terre des Hommes) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ( UNICEF) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฯลฯ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค

9 ภาพการค้ามนุษย์ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค

10 ภาพการค้ามนุษย์ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค

11 ภาพการค้ามนุษย์ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค

12 ภาพการค้ามนุษย์ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค

13 ขอขอบคุณ สวัสดี นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์ นายอนุภาพ ปวงสายใจ คพ50.ค5.2 50111511.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google