งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้ามนุษย์

2 การค้ามนุษย์คือ การกระทำและความพยายามใด ๆ ในการหาขนส่ง ลำเลียง ซื้อ ขาย ส่งต่อ รับ กักขัง หน่วงเหนี่ยวคน เพื่อให้คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หญิง หรือชาย ยอมทำในสิ่งไม่อยากทำหรือตกอยู่ในสภาพที่ลำบากโดยถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแสวงหาประโยชน์

3 นิยามการค้ามนุษย์ "การค้ามนุษย์" หมายถึงการจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์

4 ประเภทของการค้ามนุษย์
รูปแบบที่พบเห็นเป็นประจำ เช่น - การบริการทางเพศ - การใช้แรงงานเยี่ยงทาส - การรับจ้างแต่งงาน - การขอทาน - การตัดอวัยวะออกจากร่างกาย

5 สภาพปัญหา ในปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะต่อกลุ่มเด็กและหญิง เป็นปัญหาระดับโลกและได้แพร่ขยายมากขึ้น ซึ่งในระยะแรก ๆ มุ่งไปที่การเอารัดเอาเปรียบทางเพศและการล่วงละเมิด ทางเพศที่มีต่อเด็กโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการทางเพศ ต่อมาปัญหาได้ขยายตัวเป็นการใช้แรงงานรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การบังคับขู่เข็ญ การทำร้ายร่างกายจิตใจ การทำให้เสียอิสรภาพและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ลักษณะเหล่านี้ถือเป็นการ “ค้าทาส” ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

6 ผลกระทบ การค้ามนุษย์ ส่งผลกระทบต่อประเทศทุกประเทศในโลกมิใช่ส่งผลกระทบเฉพาะแต่กับประเทศที่กำลังพัฒนาตามความเชื่อดั้งเดิมเท่านั้น และยังไม่มีประเทศใดที่จะหลุดพ้นจากผลกระทบนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการค้ามนุษย์ในประเทศนั้นๆ บางประเทศได้กลายเป็นประเทศต้นทางของการค้ามนุษย์ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ อาจเป็นประเทศปลายทาง หรือประเทศทางผ่าน ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าหลายๆ ประเทศจะอยู่ในสถานะทั้งสาม

7 แนวทางการแก้ไข จัดบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน ส่งเสริมบริการด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การขจัดความยากจน การส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ รวมทั้งอาชีพอิสระ รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ก. ดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตสื่อเพื่อเด็กและสตรี เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิสตรี กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์แก่สาธารณชนผู้บริหารระดับสูง เด็ก ครอบครัว

8 แนวทางการแก้ไข ข. จัดอบรมให้ความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ครู
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กร เอกชนสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกฝัง เจตคติและค่านิยมที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้เป็นเด็กและสตรี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งผู้ตกเป็นเหยื่อ

9 แนวทางการแก้ไข ค. สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกและการปรับเปลี่ยนค่านิยมและเจตคติ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลความรุนแรงของสถานการณ์และสภาพปัญหาของการค้าเด็กและหญิง รวมทั้งข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญา ปฏิญญาและพิธีสาร ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ครอบครัว ชุมชน และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขยายเครือข่ายไปยังประเทศที่มีปัญหาร่วมกัน

10 แนวทางการแก้ไข ดำเนินมาตรการทางสังคมเพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมค่านิยม เจตคติ ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และทักษะชีวิต โดยให้ทุกสถาบันในสังคมเข้ามามีบทบาท เช่น สถาบันศาสนาสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว เป็นต้น สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน และองค์กรชุมชน โดยให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในลักษณะเวทีของประชาชน และการวางแผนชุมชน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ให้กับองค์กรท้องถิ่น

11 จัดทำโดย นางสาวจิรวัฒน์ พลีทั้งกาย รหัสนักศึกษา 50111433 หมู่เรียน คพ50.ค5.1


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google