งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ สภาพปัญหา ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ สภาพปัญหา ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ สภาพปัญหา ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหา

2 การค้ามนุษย์ หน้าหลัก
การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลอื่น... หน้าหลัก

3 สภาพปัญหา ปัญหาการค้ามนุษย์ ในวันนี้เป็นปัญหาระดับโลกที่นานาชาติ ต้องร่วมกันแก้ไขไม่ว่าปัญหาแรงงานข้ามชาติ การบริการทางเพศ การขายอวัยวะฯ แถลงการณ์ครั้งนี้มีทั้งหมด ๑๑ ข้อ เช่น การป้องกันการค้ามนุษย์ ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุน ระหว่างรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และผู้ย้ายถิ่นเอง ตลอดจนระหว่างประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง รัฐบาลของประเทศต้นทางจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อพลเมืองของตน ทั้งขณะที่อยู่ในประเทศ และนอกประเทศ เราเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ให้หลักประกันว่า จะไม่มีการดำเนินนโยบาย

4 สภาพปัญหา (ต่อ) ที่ส่งผลร้ายต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ย้ายถิ่น เช่น ต้องยกเลิกกระบวนการจัดหางานที่มีการบังคับฝึกงาน การกักตัวผู้ย้ายถิ่นไว้ที่ศูนย์เก็บตัว และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างไม่เป็นธรรม โครงการแผนงานป้องกันการค้ามนุษย์ ต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ทำให้ ผู้ย้ายถิ่น หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะย้ายถิ่น ต้องตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก อาทิ ความยากจน และการเลือกปฏิบัติ โดยยกเอาชนชั้น เชื้อชาติ เพศสภาพเป็นข้ออ้าง ฯลฯ การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง ต้องร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป หน้าหลัก

5 ผลกระทบ ว่า ที่ผ่านมาการที่รัฐบาลประเทศต่างๆ พยายามตอบโต้ กับกระบวนการค้ามนุษย์ ด้วยการกำหนดนโยบายการอพยพเข้าเมืองที่เข้มงวด ได้ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อผู้ย้ายถิ่นที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพราะไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ย้ายถิ่น ต้องพึ่งพากระบวนการค้ามนุษย์มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ผู้ค้ามนุษย์ สามารถกระทำความผิดต่อผู้ย้ายถิ่นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เป็นอยู่ มักจะให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย มากกว่าการคำนึงถึงสิทธิด้านต่างๆ และไม่มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างพอเพียง

6 ผลกระทบ (ต่อ) และในแต่ละประเทศที่ทำการศึกษาวิจัย จะประกอบไปด้วยหัวข้อเหล่านี้ คือ กฎหมายอาญา, กฎหมาย และนโยบายอื่นที่มีผลกระทบต่อผู้ถูกค้า, การวิเคราะห์โดยทั่วไป และการเปรียบเทียบกรณีศึกษา, การสืบสวน และการฟ้องร้องคดีต่อนักค้ามนุษย์, วิธีดำเนินการ, มาตรการในการคุ้มครอง, การสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ถูกค้า, การชดใช้ทางกฎหมาย และค่าสินไหมทดแทน รวมถึงบทสรุป และข้อเสนอแนะ หน้าหลัก

7 แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้มองว่าผู้ถูกกระทำเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ มิใช่อาชญากร ต้องไม่เอาผิดและไม่ส่งฟ้องและกันเหยื่อออกมา รวมทั้งแก้กฎหมายในเรื่องนี้ให้ชัดเจน กลไกที่สำคัญที่สุดคือตำรวจ เพราะเป็นทั้งพนักงานยุติธรรมขั้นต้น และผู้บังคับใช้กฎหมาย ตำรวจไม่จำเป็นต้องรอนโยบาย หรือไม่ต้องถามนโยบายใดๆทั้งสิ้น แต่ต้องมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเคร่งครัด และต้องรู้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง

8 แนวทางการแก้ไขปัญหา (ต่อ)
ตำรวจต้องมีประสิทธิภาพ ไม่คอร์รัปชั่น ถ้าตำรวจและเจ้าหน้าที่ชายแดนคอร์รัปชั่น การจัดประชุม ในวันนี้จะเป็นการเสียเวลาเปล่า แต่ถ้าตำรวจและเจ้าหน้าที่ชายแดนเอาจริง ปัญหาจะลดลงมาก ต่อไปนี้รัฐบาลจะเอาจริงถ้าตำรวจและเจ้าหน้าที่ชายแดนไม่เอา ให้มีการประสานงานระหว่างอัยการ ศาล และตำรวจ ในการดำเนินการด้านฟ้องเกี่ยวกับคดี หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ สภาพปัญหา ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google