งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์ ความหมายของการค้ามนุษย์ สภาพปัญหาของการค้ามนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์ ความหมายของการค้ามนุษย์ สภาพปัญหาของการค้ามนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การค้ามนุษย์ ความหมายของการค้ามนุษย์ สภาพปัญหาของการค้ามนุษย์
ผลการทบของการค้ามนุษย์ วิธีป้องกันการค้ามนุษย์

3 ความหมายของการค้ามนุษย์
คำนิยามของการค้ามนุษย์               การค้ามนุษย์ หมายถึง การกระทำและความพยายามใด ๆ ที่เป็นการจัดหา ขนส่งลำเลียงภายในหรือข้ามแดน การซื้อขาย การส่งต่อ หรือการรับหรือกักขังหน่วงเหนี่ยว บุคคลด้วยการล่อลวง การบังคับ รวมทั้งการข่มขู่ จะใช้กำลังหรือใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือรูปแบบของงานรับใช้ในบ้าน งานบริการทางเพศ หรือการผูกมัด ด้วยภาระหนี้สินเพื่อกักขัง หน่วงเหนี่ยวบุคคลนั้นให้ตกอยู่ในภาวะจำยอม เช่น รูปแบบของการรับใช้ในบ้าน งานบริการทางเพศ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีค่าจ้างก็ตาม เพื่อบังคับใช้แรงงานหรือเป็นแรงงานติดหนี้ หรือทำให้ตก อยู่ในสภาพการทำงานเยี่ยงทาสในชุมชนอื่นที่มิใช่ภูมิลำเนาที่บุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่

4 สภาพปัญหาของการค้ามนุษย์
สถานการณ์การค้ามนุษย์ เป็นปัญหาที่สังคมโลกได้ตระหนักและเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอย่างรุนแรง ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจาก ปัญหานี้และปัญหาทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นแหล่ง แสวงหาประโยชน์จำนวนมหาศาลจากการค้าเด็กและหญิง ประเทศไทยจึงตกอยู่ใน 3 สถานะ ดังนี้

5 1. สถานะประเทศต้นทาง  คือ ประเทศที่มีการส่งเด็กและหญิงไปค้าประเวณีในต่างประเทศ

6 2. สถานะประเทศทางผ่าน  คือ เป็นผู้รับเด็กและหญิงจากประเทศอื่นทั้งในภูมิภาคเดียวกันและนอกภูมิภาคเข้ามา และผ่านไปประเทศอื่น

7 3. สถานะประเทศปลายทาง  คือ นำเด็กและหญิงเหล่านั้นมาค้าบริการทางเพศในประเทศไทยรวมทั้งใช้แรงงานโดยกดขี่ทารุณ บังคับ ขู่เข็ญให้เป็นขอทานหรือกระทำการอื่นใดที่ไร้คุณธรรม

8 ผลการทบของการค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในระดับสากล เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และวิถีชีวิตของผู้คนและสังคมในหลายระดับ เกิดขึ้นและมีความเกี่ยวพันกับหลายประเทศทั่วภูมิภาคของโลก มีผู้คนนับ แสนนับล้านคนโดยเฉพาะเด็กและสตรี ต้องถูกแสวงหาประโยชน์และถูก ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมาย สูญเสียและได้รับความเสียหายทั้งร่างกาย และจิตใจ โอกาสและอนาคต ความปลอดภัยและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงเกิดความสูญเสียและเสียหายต่อบุคคลรอบข้าง ชุมชน และสังคม

9 วิธีป้องกันการค้ามนุษย์
1.รณรงค์ป้องกันปัญหาโดยใช้สื่อต่าง ๆ การรณรงค์โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจนอาศัยความร่วมมือจาก ผู้เสียหาย 2. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ 3. รณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชน และกลุ่มเสี่ยง เพื่อสร้างกลไกและเครือข่ายในทุกพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์ ความหมายของการค้ามนุษย์ สภาพปัญหาของการค้ามนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google