งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
การนำเสนอ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

2 การบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ชุมชน
โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพใจหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ในชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี

3 หลักการและเหตุผล การเปลี่ยนแปลง ความเครียด (Stress)
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สังคม การเปลี่ยนแปลง อาชีพ เศรษฐกิจ ความเครียด (Stress)

4 หลักการและเหตุผล เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย ก็เช่นเดียวกันต้องเจอกับความเครียด เนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงานต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆและบุคคลมากมาย ซึ่งทำให้เกิดความเครียดได้ จะส่งผลกระทบทั้งเรื่องครอบครัวและเรื่องงาน ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญและเอาใจใส่เรื่องสุขภาพจิต

5 วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาสุขภาพจิตของหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัยและครอบครัว 2. เพื่อเป็นการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย

6 วิธีดำเนินการ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมชี้แจงโครงการให้กับคณะกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินจัดอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัยและครอบครัว ประเมินผลผู้เข้าอบรมซ้ำหลังจากเสร็จการอบรมแล้ว 2 สัปดาห์

7 วิธีดำเนินการ(ต่อ) สร้างแกนนำทางด้านสุขภาพจิตใน ตำบลบ้านบึง
สร้างแกนนำทางด้านสุขภาพจิตใน ตำบลบ้านบึง ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะเครียดที่อยู่ในระดับสูง สรุปและประเมินผลโครงการ

8 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ

9 ผลลัพธ์ หลังการอบรม เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ประชาชนพึงพอใจ
จัดการความเครียดและอารมณ์ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประชาชนพึงพอใจ

10 ประโยชน์ที่ได้รับ เจ้าหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้มีสุขภาพจิตดี ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจและมีความพึงพอใจ แกนนำทางด้านสุขภาพจิตสามารถให้การแนะนำและช่วยเหลือเบื้องต้นได้

11 ภาพกิจกรรม

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google