งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสียเปรียบเชิงเศรษฐกิจ ไม่สามารถเข้าถึงบริการ/โอกาสต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสียเปรียบเชิงเศรษฐกิจ ไม่สามารถเข้าถึงบริการ/โอกาสต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสียเปรียบเชิงเศรษฐกิจ ไม่สามารถเข้าถึงบริการ/โอกาสต่างๆ
สถานภาพของคนพิการ อุปสรรค/สิ่งกีดขวาง สังคมทั่วไป การกีดกัน ความเสียเปรียบเชิงเศรษฐกิจ ไม่สามารถเข้าถึงบริการ/โอกาสต่างๆ ขาดสถานภาพทางสังคม

2 การปรับกระบวนทรรศน์ (Paradigm Shift)
ความเมตตา เวทนาสงสาร ทำบุญ (Charity-based approach) คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและความเสมอภาค (Rights-based approach)

3 วิวัฒนาการของกฎหมายฯ
ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน ฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนา สวัสดิการ ความสงสาร

4 การสำรวจความพิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550
การสำรวจความพิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 1. ประชากรที่พิการ ผลการสำรวจ พบว่า จำนวนประชากรประมาณ 65.5 ล้าน เป็นผู้ที่พิการประมาณ 1.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 และเมื่อพิจารณาประชากรที่พิการเปรียบเทียบต่อประชากรเพศและเขตการปกครองเดียวกัน พบว่า เพศหญิงมีประชากรที่พิการมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.7 ตามลำดับ) โดยนอกเขตเทศบาลมีร้อยละของประชากรที่พิการมากกว่าประมาณ 2 เท่าของในเขตเทศบาล

5 ตาราง 1. จำนวนและร้อยละของประชากรที่พิการ. ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ
ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของประชากรที่พิการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพศ เขตการปกครอง จำนวน จำนวน ร้อยละ และภาค ประชากร ประชากรที่พิการ ของประชากรที่ พิการ ภาค กรุงเทพมหานคร 6,890, , กลาง (ไม่รวม กทม.) ,967, , รวม ,858,534 คน รวม 379,420 คน หมายเหตุ: ร้อยละคำนวณจากประชากร เพศ เขตการปกครอง และภาคเดียวกัน

6 ตาราง 2. สถิติจดทะเบียนคนพิการ
ตาราง 2 สถิติจดทะเบียนคนพิการ จากสำนักส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตั้งแต่ เดือน พ.ย – ก.ย. 2550 เพศ เขตการปกครอง จำนวน จำนวน ร้อยละ และภาค ประชากร ประชากรที่พิการ ของประชากรที่ พิการ ทั่วประเทศไทย ,489 ภาค กรุงเทพมหานคร , กลาง+ ตะวันออก , รวม ,175 คน หมายเหตุ: สถิตินี้ได้มากจาก สำนักส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

7 คนพิการภาคกลาง และกรุงเทพมหานครยังไม่ได้จดทะเบียน
จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 2.9 ของประชาชนไทยเป็นคนพิการภาคกลางและกรุงเทพมหานคร รวม 379,420 คน สถิติคนพิการที่จดทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย รวม ,175 คน คนพิการภาคกลาง และกรุงเทพมหานครยังไม่ได้จดทะเบียน = 182,245 คน

8 ประชากรพิการที่มีความลำบาก/ปัญหาสุขภาพหรือมีความลำบากในการดูแลตนเอง หรือมีลักษณะความบกพร่อง
ประกากรที่พิการ 1.9 ล้านคน เป็นผู้ที่มีความลำบาก/ปัญหาสุขภาพประมาณ 1.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ของประชากรพิการ มีความลำบากในการดูแลตนเอง ประมาณ 0.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.0 และมีลักษณะความบกพร่องประมาณ 1.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.5 จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2551

9 4. ระดับการศึกษาที่กำลังเรียนของประชากรที่พิการ
4. ระดับการศึกษาที่กำลังเรียนของประชากรที่พิการ จากการสำรวจพบว่า ประชากรที่พิการ อายุ 5-30 ปี จำนวน 2.3 แสนคน มีถึงร้อยละ 81.7 ที่ไม่ได้กำลังเรียนหรือ ไม่เคยเรียน และมีเพียงร้อยละ 18.3 ที่กำลังเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 9.5 กำลังเรียนในระดับประถมศึกษา รองลงมาเรียนระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 6.0 ) และระดับปริญญาตรี มีเพียง ร้อยละ 0.5 จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2551

10 5. การทำงานและอาชีพของประชากรที่พิการ
5. การทำงานและอาชีพของประชากรที่พิการ ประชากรที่พิการอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1.8 ล้านคนเป็น ผู้ที่มีงานทำในรอบปีที่แล้ว 0.6 ล้านคนหรือร้อยละ 35.2 และเป็นผู้ไม่ได้ทำงานจำนวน 1.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ โดยในกลุ่มผู้ทำงานนั้นเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ ในด้านการเกษตรและประมงมากที่สุด (ร้อยละ 19.4) รองลงมามีอาชีพขึ้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขาย การให้บริการและผู้ใช้แรงงาน (ร้อยละ 4.8) จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2551

11 โครงการ ประชุมเครือข่ายการทำงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการภาคกลางและภาคตะวันออก พ.ศ. 2551

12 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ การปฏิบัติ ?
กฎหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ๒๕๕๐ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ การปฏิบัติ ?

13 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒. กำหนดทิศทางการทำงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ๓. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคกลางและภาคตะวันออก ๔. เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานคนพิการภาคกลางและภาคตะวันออก


ดาวน์โหลด ppt ความเสียเปรียบเชิงเศรษฐกิจ ไม่สามารถเข้าถึงบริการ/โอกาสต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google