งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 พฤติกรรมผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 พฤติกรรมผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 พฤติกรรมผู้บริโภค

2 แบบจำลองพฤติกรรมของผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค/แบบจำลองพฤติกรรมของผู้บริโภค หนังสือหน้า 89 เลขหน้า 6/2 แบบจำลองพฤติกรรมของผู้บริโภค สิ่งกระตุ้น/สิ่งเร้าภายนอก ทางการตลาด สภาพแวดล้อม - สินค้า/บริการ - ราคา - ช่องทางการ จัดจำหน่าย - การส่งเสริม การตลาด - วัฒนธรรม - การเมือง - เศรษฐกิจ - เทคโนโลยี กล่องดำของผู้ซื้อ คุณลักษณะ ผู้ซื้อ กระบวนการ ตัดสินใจซื้อ - วัฒนธรรม - สังคม - ส่วนบุคคล - จิตวิทยา - การรับรู้ปัญหา - การแสวงหาข้อมูล - การประเมินค่า ทางเลือก - การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลัง การซื้อ การตัดสินใจซื้อ การเลือกซื้อสินค้า/บริการ - การเลือกตรายี่ห้อ - การเลือกผู้จำหน่าย - เวลาในการซื้อ - จำนวนที่ซื้อ แบบจำลองพฤติกรรมของผู้บริโภค

3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค/ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ หนังสือหน้า 89 เลขหน้า 6/3 วัฒนธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อกระบวนการ ตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภค สังคม ส่วนบุคคล จิตวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

4 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์
พฤติกรรมผู้บริโภค/ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ หนังสือหน้า 97 เลขหน้า 6/4 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ความต้องการความสำเร็จในชีวิต ความต้องการการยกย่อง ความต้องการด้านสังคม ความต้องการความปลอดภัยในชีวิต ความต้องการด้านร่างกาย

5 กระบวนการตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค/กระบวนการตัดสินใจซื้อ หนังสือหน้า 99 เลขหน้า 6/5 กระบวนการตัดสินใจซื้อ การตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินค่าทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ

6 กระบวนการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค/กระบวนการตัดสินใจซื้อ หนังสือหน้า 100 เลขหน้า 6/6 กระบวนการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภค การรู้จัก ความสนใจ การประเมินค่า การทดสอบ การยอมรับ

7 บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค/บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า หนังสือหน้า 101 เลขหน้า 6/7 บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้ริเริ่ม บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง กับการซื้อ สินค้าหรือบริการ ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อ ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ใช้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 พฤติกรรมผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google