งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัส 3200 - 1005 หลักการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัส 3200 - 1005 หลักการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัส หลักการตลาด

2 การตลาดและ ความสำคัญ ของการตลาด
บทที่ 1

3     ความหมายของการตลาด การตลาด กระบวนการวางแผนและดำเนินการ 4Ps
การตลาดและความสำคัญ/ความหมายของการตลาด หนังสือหน้า 2 เลขหน้า 1/3 ความหมายของการตลาด การตลาด กระบวนการวางแผนและดำเนินการ 4Ps ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ลูกค้าพอใจ กิจการพอใจ

4 การตลาดและความสำคัญ/ความหมายของการตลาด
หนังสือหน้า 2 เลขหน้า 1/4 การตลาดเป็นกระบวนการทางสังคมและการบริหารที่เริ่มจาก 1.  การวิเคราะห์หาความจำเป็น ความต้องการและความต้องการ ซื้อของมนุษย์ 2. มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาตอบสนอง 3. มีการแลกเปลี่ยน 4. มีการซื้อขาย 5. ตลาด (Market) 6. การตลาด (Marketing)

5 การตลาดกับการสร้างอรรถประโยชน์ให้ผู้บริโภค
การตลาดและความสำคัญ/การตลาดกับการสร้างอรรถประโยชน์ หนังสือหน้า 4 เลขหน้า 1/5 การตลาดกับการสร้างอรรถประโยชน์ให้ผู้บริโภค อรรถประโยชน์ ด้านรูปแบบ ด้านราคา ด้านเวลา ด้านความเป็นเจ้าของ ด้านสถานที่

6 ความสำคัญ ของการตลาด ระบบเศรษฐกิจของประเทศ องค์กรธุรกิจ ผู้บริโภค
การตลาดและความสำคัญ/ความสำคัญของการตลาด หนังสือหน้า 5 เลขหน้า 1/6 ระบบเศรษฐกิจของประเทศ องค์กรธุรกิจ ความสำคัญ ของการตลาด ผู้บริโภค พรรคการเมือง หน่วยงานรัฐและองค์กร ไม่แสวงหากำไร

7 การตลาดและความสำคัญ/ความสำคัญของการตลาด
หนังสือหน้า 5 เลขหน้า 1/7 ความสำคัญของการตลาด ต่อระบบ เศรษฐกิจ ของชาติ 1. กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความต้องการซื้อสินค้า 2. ก่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น 3. ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตดีขึ้น 4. เกิดการค้าระหว่างประเทศ 5. ยกระดับการผลิต

8 ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ
การตลาดและความสำคัญ/ความสำคัญของการตลาด หนังสือหน้า 6 เลขหน้า 1/8 ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ สร้างรายได้ให้กิจการ ทำให้ต้องพัฒนาแนวความคิดใหม่ ๆ ตลอดเวลา สร้างอรรถประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความต้องการ องค์กรขยายการผลิต

9 ความสำคัญต่อผู้บริโภค
การตลาดและความสำคัญ/ความสำคัญของการตลาด หนังสือหน้า 6 เลขหน้า 1/9 ความสำคัญต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าตามคุณภาพ ราคาที่ต้องการ ทำให้มาตรฐานการดำรงชีวิตดีขึ้น ทำให้หาซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง สร้างอาชีพต่าง ๆ

10 การตลาดและความสำคัญ/ส่วนผสมทางการตลาด
หนังสือหน้า 8 เลขหน้า 1/10 4 Ps ของการตลาด ราคา (Price) ผลิตภัณฑ์ (Product) ตลาดเป้าหมาย (Target market) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การจัดจำหน่าย (Places) ส่วนผสมทางการตลาด

11 การตลาดและความสำคัญ/ส่วนผสมทางการตลาด
หนังสือหน้า 10 เลขหน้า 1/11 การตลาดกับการขาย Product Price Promotion Place Selling แสดงส่วนผสมทางการตลาด

12 ความแตกต่างระหว่างการตลาดกับการขาย
การตลาดและความสำคัญ/ความแตกต่างระหว่างการตลาดกับการขาย หนังสือหน้า 11 เลขหน้า 1/12 ความแตกต่างระหว่างการตลาดกับการขาย การตลาด การขาย 1. ให้ความสำคัญกับลูกค้า 2. ค้นหาความต้องการนำไปพัฒนา ผลิตภัณฑ์ 3. มุ่งผลกำไรจากความพอใจของลูกค้า 4. ทุกกิจกรรมมุ่งที่การตลาดเป็นหลัก 5. หวังกำไรระยะยาว 1. มุ่งความสำคัญที่การผลิตและการขาย 2. ผลิตสินค้าก่อน แล้วพยายามขายให้ได้ 3. มุ่งกำไรจากปริมาณการขาย 4. ให้ความสำคัญกับผู้ขาย 5. เพื่อให้ได้กำไรในระยะสั้น


ดาวน์โหลด ppt รหัส 3200 - 1005 หลักการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google