งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการบัญชีคู่ (Double-Entry Accounting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการบัญชีคู่ (Double-Entry Accounting)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการบัญชีคู่ (Double-Entry Accounting)
บันทึกรายการบัญชีด้านเดบิต และเครดิต อย่างน้อยด้านละ 1 บัญชี โดยให้จำนวนเงินรวมด้านเดบิต และจำนวนเงินรวมด้านเครดิตเท่ากัน อันจะทำให้สมการบัญชี หรือ สมการงบดุล ได้สมดุล

2 สมุดบัญชี สมุดรายวัน สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ
สมุดบัญชีแยกประเภท บัญชีแยกประเภททั่วไป / บัญชีคุมยอด บัญชีแยกประเภทย่อย

3 สมุดรายวัน (Journal) สมุดรายวันทั่วไป (General Journal)
(สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ศัพท์บัญชี พิมพ์ครั้งที่ 6 มิถุนายน 2538 หน้า 53 และ 60)

4 สมุดรายวัน (Journal) สมุดรายวันทั่วไป (General Journal)
Journal is an accounting record in which transactions are initially recorded in chronological order. General journal is the most basic form of journal (Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., and Kimmel, Paul D. Accounting Principles 5th Edition John Wiley & Sons, Inc. p. 52)

5 สมุดรายวันทั่วไป หน้า …... วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง เดบิต เครดิต

6 บัญชีแยกประเภท (Ledger) บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)
สมุดแยกประเภททั่วไป คือสมุดอันเป็นที่รวมของบัญชีต่าง ๆ ที่นำมาจัดทำงบการเงิน ในกรณีที่มีสมุดบัญชีแยกประเภทย่อย เช่นบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้ บัญชีที่ปรากฎในสมุดแยกประเภททั่วไป จะเป็นบัญชีคุมยอดลูกหนี้ บัญชีคุมยอด (Control Account) คือสมุด หรือ บัญชีแยกประเภททั่วไปในกรณีที่มีสมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ศัพท์บัญชี พิมพ์ครั้งที่ 6 มิถุนายน 2538 หน้า 53)

7 บัญชีแยกประเภท (Ledger) บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)
Ledger is the entire group of accounts maintained by a company. General ledger is a ledger that contains all asset, liability,and owner’s equity accounts. (Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., and Kimmel, Paul D. Accounting Principles 5th Edition John Wiley & Sons, Inc. p. 55)

8 บัญชีแยกประเภททั่วไป
ชื่อบัญชี เลขที่ …... วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง จำนวนเงิน วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง จำนวนเงิน

9 บัญชีแยกประเภททั่วไป
ชื่อบัญชี เลขที่ …... วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง เดบิต เครดิต คงเหลือ

10 บัญชีแยกประเภททั่วไป
ชื่อบัญชี เลขที่ …... คงเหลือ วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

11 ผังบัญชี (Chart of Account)
การจัดหมวดหมู่ และเลขที่บัญชี สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์อื่น

12 ผังบัญชี (Chart of Account)
การจัดหมวดหมู่ และเลขที่บัญชี หนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินระยะสั้น หนี้สินระยะยาว หนี้สินอื่น

13 ผังบัญชี (Chart of Account)
การจัดหมวดหมู่ และเลขที่บัญชี ทุน ทุน เงินถอน กำไรขาดทุน กำไรสะสม เงินปันผลจ่าย

14 ผังบัญชี (Chart of Account)
การจัดหมวดหมู่ และเลขที่บัญชี รายได้ รายได้บริการ รายได้อื่น

15 ผังบัญชี (Chart of Account)
การจัดหมวดหมู่ และเลขที่บัญชี ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้ในการขาย ค่าใช้จ่ายอื่น

16 การบันทึกบัญชี 1. วิเคราะห์รายการค้า
1. วิเคราะห์รายการค้า 2. บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป (Journalizing) 3. ผ่านบัญชี (Posting) ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 4. หายอดคงเหลือด้วยดินสอ 5. ทำงบทดลอง

17 การหายอดคงเหลือด้วยดินสอ (กรณีบัญชีแยกประเภทรูปตัว T)
1. รวมยอดในช่องเดบิต และ เครดิต ของบัญชีแยกประเภท แล้วเขียนด้วยดินสอไว้ที่บรรทัดถัดจากบรรทัดสุดท้ายของแต่ละด้าน 2. นำยอดที่รวมได้มาหักลบกัน ให้ใส่ผลลัพธ์ไว้ที่ช่องรายการของด้านที่มาก

18 การเรียกยอดคงเหลือ 1. ถ้ายอดที่รวมได้ของด้านเดบิต มากกว่า ยอดที่รวมได้ของด้านเครดิต เรียกว่า ยอดดุลเดบิต หรือ ยอดคงเหลือเดบิต 2. ถ้ายอดที่รวมได้ของด้านเคริต มากกว่า ยอดที่รวมได้ของด้านเดบิต เรียกว่า ยอดดุลเครดิตหรือ ยอดคงเหลือเครดิต

19 แบบฝึกหัดบันทึกรายการบัญชี
กิจการบริษัทจำกัด ประเภทบริการ

20 แบบฝึกหัดหายอดดุล หรือ ยอดคงเหลือ ของบัญชีแยกประเภท
กิจการบริษัทจำกัด ประเภทบริการ

21 งบทดลอง (Trial Balance)
งบที่แสดงยอดคงเหลือเดบิต และยอดคงเหลือเครดิตของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีของกิจการ จัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความสมดุลของการบันทึกรายการเดบิตและเครดิต (สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ศัพท์บัญชี พิมพ์ครั้งที่ 6 มิถุนายน 2538 หน้า 89)

22 งบทดลอง (Trial Balance)
รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชีของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงว่าการบันทึกรายการทั้งด้านเดบิต และ ด้านเครดิตของบัญชีต่าง ๆ เป็นไปตามระบบบัญชีคู่ ซึ่งจะเป็นการช่วยในการจัดทำงบการเงินของแต่ละงวด

23 ชื่อกิจการ งบทดลอง วัน เดือน ปี
เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี จำนวนเงินเดบิต จำนวนเงินเครดิต บาท


ดาวน์โหลด ppt หลักการบัญชีคู่ (Double-Entry Accounting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google