งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดส่งสินค้า (Shipping system)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดส่งสินค้า (Shipping system)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดส่งสินค้า (Shipping system)
เป็นการเชื่อมโยง ระบบการขาย ระบบสินค้าคงคลัง (สินค้าสำเร็จรูป) ระบบลูกหนี้ ทุกครั้งที่เกิดการขายสินค้าขึ้น กิจการจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานของการส่งสินค้าที่ขายอย่างชัดเจน และตรงตามเวลาและข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ รวบรวม จดบันทึกรายการค้าเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้น

2 เป็นส่วนสำคัญยิ่งกับวงจรรายได้ของระบบบัญชี
การควบคุมระบบการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นตั้งแต่ การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง การขนส่งสินค้า การส่งมอบสินค้าให้ถึงมือผู้รับ การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการจัดส่งสินค้า

3

4 ใบรับสินค้าจากบริษัทรับจ้างส่งสินค้า
เอกสารเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า (ใบสั่งส่งสินค้า ใบบรรจุหีบห่อ ใบตราส่งสินค้า) มีความสำคัญ ได้แก่ เป็นหลักฐานของการส่งสินค้า การรับมอบสินค้า เพื่อสามารถเรียกเก็บเงินได้ตามข้อตกลง เป็นหลักฐานที่กำหนดวันที่ของการส่งสินค้า ซึ่งจะสามารถนำมาคำนวณหาส่วนลดและกำหนดวันที่ลูกค้าจะต้องชำระหนี้ ใบรับสินค้าจากบริษัทรับจ้างส่งสินค้า เป็นหลักฐานการส่งมอบทั้งสินค้าและความรับผิดชอบทางกฏหมายของกิจการ

5

6 เอกสารเบื้องต้นที่สำคัญของระบบการจัดส่งสินค้า
ใบสั่งส่งสินค้า ใบบรรจุหีบห่อ ใบตราส่งสินค้า ใบค่าระวางขนส่ง ผู้ออกแบบระบบงานควรพยายามลดการจัดทำเอกสารโดยใช้แรงงานคน และพยายามหลีกเหลี่ยงการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันให้มากที่สุด

7 ใบสั่งส่งสินค้า เป็นหลักฐานการสั่งให้จัดเตรียมบรรจุหีบห่อสินค้า
กำหนดสถานที่และวันที่ที่จะต้องส่งมอบสินค้า วิธีการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง และระบุชื่อผู้ที่จะต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง เป็นเอกสารเบื้องต้นเบื้องต้นที่ใช้จัดทำใบตราส่งสินค้า เป็นหลักฐานในการส่งสินค้าออกจากท่า ประกอบด้วย เลขที่รหัสใบสั่งส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่ ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า วันที่ส่งสินค้า กำหนดการขนส่งสินค้า จุดหมายปลายทาง แหล่งที่มาของสินค้า ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าที่จัดส่ง

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดส่งสินค้า (Shipping system)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google