งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพ
โดย อ.ดร.พิชยา พรมาลี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2 ชื่อหน่วย ชื่อเรื่อง ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : หลักการถ่ายภาพ
ชื่อเรื่อง : การจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพ

3 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
ให้นักศึกษาศึกษาถึงการจัดองค์ประกอบภาพ หรือ การจัดวาง (organize) องค์ประกอบต่างๆ ภายในภาพให้เหมาะสม เพื่อให้องค์ประกอบในภาพนั้นเหมาะสมน่าดู มีกิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรู้ ที่มีโครงงานให้นักศึกษาเป็นช่างภาพมืออาชีพ

4 สาระการเรียนรู้ ความหมายการจัดองค์ประกอบภาพ
หน้าที่ของการจัดองค์ประกอบภาพ หลักการจัดองค์ของประกอบของภาพ

5 ระดับชั้น- เวลา ระดับชั้น : ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เวลาที่ต้องการ : โดยประมาณ 3 คาบ

6 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ภาพถ่ายที่สวยงามตามหลักการจัดองค์ประกอบภาพ เช่น มีจุดสนใจ มีการเน้นจุดสนใจ ความสวยงาม มีความสมดุลย์ มีฉากหน้า-ฉากหลัง มีเส้นนำสายตา

7 วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักศึกษาสามารถอธิบายและให้เหตุผลเกี่ยวกับองค์ประกอบของการถ่ายภาพได้ถูกต้อง 2. นักศึกษาสามารถเลือกหลักเกณฑ์ในการจัดองค์ของประกอบของภาพมาใช้ในการถ่ายภาพได้ถูกต้อง 3. นักศึกษาแสดงความคิดให้เหตุผลในการจัดองค์ของประกอบของภาพได้ถูกต้อง 4. นักศึกษาตัดสินใจในการสื่อความหมายด้วยภาพถ่ายได้เหมาะสม 5. นักศึกษาเกิดความคิดในออกแบบและสร้างสรรค์การจัดองค์ประกอบภาพได้เหมาะสม 6. นักศึกษาเห็นความสำคัญของการจัดองค์ของประกอบของภาพที่มีผลต่อการสื่อความหมาย 7. นักศึกษาสามารถปฏิบัติภาระงานและประเมินงานที่มอบหมายได้

8 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด : เราจะถ่ายภาพให้สวยงามประทับใจคนดูได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย : เราจะมีหลัการจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพได้อย่างไร คำถามประจำบท : หลักการจัดองค์ของประกอบภาพมีอะไรบ้าง

9 แผนการประเมิน (ระยะเวลาในการประเมิน)
ก่อนเริ่มโครงงาน : แบบประเมินความพร้อม ระหว่างทำโครงงาน : 1.แบบสังเกตพฤติการเรียนเพื่อกระตุ้นการกำกับตนเองและการระดมสมอง 2.แบบตรวจรายการการปฏิบัติภาระงาน 3.แบบบันทึกการถ่ายภาพและสรุปข้อความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ หลังจากทำโครงงานเสร็จสิ้น : 1.แบบทดสอบ 2.แบบประเมินผลงานและแบบประเมินตนเอง

10 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น : การใช้กล้องและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพดิจิทัล แสงและเวลาในการถ่ายภาพ

11 กิจกรรมการเรียนรู้ 1.ผู้สอนให้นักศึกษาปฏิบัติการถ่ายภาพตามใบงานที่ 1 2.ให้นักศึกษาแสดงผลงานการถ่ายภาพจากประสบการณ์เดิม และร่วมกัยอภิปรายผลงาน 3.ผู้สอนบรรยายเชิงอภิปราย เรื่อง การจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพ 3.ผู้สอนให้นักศึกษาปฏิบัติการถ่ายภาพตามใบงานที่ 2 หลังจากที่มีความรู้ในเรื่อง การจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพ 4.ผู้สอนให้นักศึกษานำเสนอผลงานการถ่ายภาพและร่วมกันอภิปรายในผลงานของนักศึกษาแต่ละคน 5.ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปบทเรียน 6.ผู้สอนให้นักศึกษาสะท้อนความคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษาบ้างจากการเรียนหน่วยนี้

12 การปรับกิจกรรมรกาเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ : ดูแลนักศึกษาที่ไม่มีทักษะในการใช้กล้องและไม่มีกล้องเป็นของตัวเอง นักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษ : ให้ใส่ความคิดว่าจะนำเสนอเรื่องราวหรือสื่อความหมายอะไรจากภาพถ่ายหรือนำเสนอเป็นภาพชุด

13 สื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับหน่วยการเรียนรู้
เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ : กล้องถ่ายภาพ DSLR เครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ : โปรแกรมนำเสนอภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ : ใบความรู้ ใบงาน แบบประเมิน แผ่นพับโครงงาน แหล่งเรียนรู้ : ชุมชน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

14 จบการนำเสนอ ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt แผนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google