งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับความความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สังเกตลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในท้องถิ่น ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตและจำแนกเป็นกลุ่ม นำเสนอคุณค่าของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจัดทำงานนำเสนอ Power Point และโครงงาน

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีกี่ชนิด คำถามประจำหน่วย สิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกันอย่างไร ในแต่ละบริเวณสิ่งมีชีวิตมีจำนวนเท่ากันหรือไม่ คำถามประจำบท ท้องถิ่นของนักเรียนมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง นักเรียนมีวิธีการการจำแนกสิ่งมีชีวิตอย่างไร สิ่งมีชีวิต (เช่น พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) มีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร

4 โครงงานสำรวจ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย: การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและสรุปเพื่อตอบคำถามประจำหน่วย แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องการทดลอง การสื่อสารกับผู้อื่นในจดหมายข่าว

5 การประเมินความพร้อมของนักเรียน
วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วยและสิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทดลอง ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร ฉันถามนักเรียนเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และสรุปเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร ถ้านักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการจัดการทดลอง ฉันสามารถเตรียมสื่อสนับสนุน ถ้านักเรียนมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ฉันสามารถเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เราจะกลับมาทบทวนการประเมินนี้ตลอดหน่วยการเรียนรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ ฉันต้องการช่วยการประเมิน ฉันคิดว่าฉันต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง แต่ฉันไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร

6 เป้าหมายของหลักสูตร ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีที่นักเรียนและฉันใช้ แลกเปลี่ยนความเห็นกับครูท่านอื่น ๆ

7 เป้าหมายสำหรับนักเรียน
เพื่อเรียนรู้ว่านักวิทยาศาสตร์รวบรวมและคิดอย่างไรกับข้อมูล เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระ


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google