งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intel® Teach Program Essentials Course v.10.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intel® Teach Program Essentials Course v.10.1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intel® Teach Program Essentials Course v.10.1

2 บทที่ 2: การวางแผนหน่วยการเรียนรู้
หัวข้อ คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้และการประเมินที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมหลัก: กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูนรสำหรับหน่วยการเรียนรู้ กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตั้งคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ (ร่าง) กำหนดระยะเวลาในการประเมิน สร้างเครื่องมือเพื่อประเมินความพร้อมของนักเรียน สร้างชิ้นงานนำเสนอ คำถามสร้างพลังคิด เทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างไร จะวางแผนการประเมินที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญที่ต่อเนื่องได้อย่างไร

3 บทที่ 2 การวางแผนหน่วยการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1: กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ระบุมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2: การพัฒนาคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ อธิบายคำถามแต่ละประเภท เกณฑ์ประเมินรูบริกสำหรับคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ เคล็ดลับในการเขียนคำถาม รายการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ร่างคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ View unit plan checklist if time

4 กิจกรรมที่ 3 พิจารณาวิธีการประเมินที่หลากหลาย
ขั้นที่ 1: ศึกษาการประเมินรายทางและปลายทาง ทบทวนวิธีการประเมินที่ต่างกัน และคิดว่าจะรวมเข้าในหน่วยการเรียนรู้ได้อย่างไร ขั้นที่ 2: ร่างระยะเวลาในการประเมิน (timeline) เปิดแบบฝึกใน notebook บทที่ 2 กิจกรรมที่ 3 ศึกษาตัวอย่างจากเว็บไซต์ของอินเทล

5 กิจกรรมที่ 4 การสร้างแบบประเมินเพื่อวัดความพร้อมของนักเรียน
ขั้นที่ 1: ประเมินความรู้เดิม ขั้นที่ 2: การวางแผนการประเมิน อภิปรายกลุ่มย่อย ขั้นที่ 3: การสร้างการประเมิน ศึกษาและทบทวนรายการตรวจสอบแบบประเมิน

6 ทบทวนมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมที่ 5: การสร้างงานนำเสนอ ขั้นที่ 1: วางแผนงานนำเสนอ ขั้นที่ 2: การสร้างโครงร่างงานนำเสนอ ขั้นที่ 3: การเติมเทคนิคให้กับงานนำเสนอ ขั้นที่ 4: นำขึ้นเผยแพร่บนวิกิ (ทางเลือก) การวางแผนล่วงหน้า กิจกรรมที่ 1: การวางแผนล่วงหน้า กิจกรรมที่ 2: ทบทวนมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้

7 กิจกรรมที่ 6: การสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ขั้นที่ 1: ทบทวนคำถามสำคัญและประเด็นหลักของบท ขั้นที่ 2: บันทึกความเห็นบนบล็อก การวางแผนล่วงหน้า อ่านรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ ทั้งสี่ ใน Notebook และเลือกโครงงานที่สนใจ


ดาวน์โหลด ppt Intel® Teach Program Essentials Course v.10.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google