งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างห้องเรียนคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างห้องเรียนคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างห้องเรียนคุณภาพ
โดย อ.เอื้อมพร รุ่งศิริ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 26 มีนาคม 2555

2 ห้องเรียนคุณภาพคืออะไร?

3 การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research – CAR) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

4 การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
 รูปแบบในการบริหารจัดการรายวิชาของอาจารย์  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน มีการปรับการเรียน เปลี่ยนวิธีสอน จัดบรรยากาศ

5 การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) จากหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนด  ออกแบบการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

6 การวิจัยในชั้นเรียน (CAR-Classroom Action Research)
 เป็นการศึกษาค้นคว้าของครู เพื่อแก้ปัญหาการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน หรือพฤติกรรมนักเรียน รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  เป็นการวิจัยที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของครูและครูเป็นผู้นำผลการวิจัยนั้นมาใช้ประโยชน์

7 ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมี 3 ประเด็น คือ
1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. จิตพิสัย (Affective Domain) - พฤติกรรม 3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) - ความชำนาญ รวดเร็ว

8 สรุปหลักการสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน (อริยสัจ 4) + (การประเมิน)
สรุปหลักการสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน (อริยสัจ 4) + (การประเมิน) ทุกข์ : ปัญหา (ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ) สมุทัย : สาเหตุของปัญหา (เหตุให้ทุกข์เกิด) นิโรธ : วิธีการที่ใช้แก้ปัญหา (ความดับทุกข์) มรรค : วิธีการที่เหมาะสมที่ใช้แก้ปัญหา (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) การประเมิน : ดูผลการแก้ปัญหาที่ทำไปแล้วว่าได้รับความสำเร็จ มากน้อยเพียงใด

9 กิจกรรมที่ 1 ขอให้ท่านอาจารย์ทุกท่าน พิจารณาย้อนหลังดูว่าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านภาคภูมิใจกับผลสำเร็จในการแก้ปัญหาจากนักเรียนในชั้นเรียนของ ท่าน มีอะไรบ้าง เสนอมา 3 รายการ 1……………………………………… 2……………..……….………………. 3.……………………………………... ในจำนวน 3 ข้อนี้ ข้อที่ท่านภาคภูมิใจมากที่สุด คือ ข้อ …….....

10 กิจกรรมที่ 2 จากผลการแก้ปัญหานักเรียนในชั้นเรียนของท่าน ข้อที่ท่านภาคภูมิใจมากที่สุด ในกิจกรรมที่ 1 ให้ท่านเขียนรายละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้ 1. สภาพปัญหา (ปัญหาที่ท่านพบในห้องเรียนของท่าน ก่อนมี การแก้ปัญหา)……………………………………………………….. 2. วิธีการที่ท่านนำมาใช้ในการแก้ปัญหา (ท่านทำอย่างไรจึงสามารถแก้ปัญหานั้นได้สำเร็จ)…………………………………………….. 3. รู้ได้อย่างไรว่าวิธีการที่ท่านนำมาใช้สามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จ (มีคะแนน หรือตัวบ่งชี้อะไรที่สามารถบอกได้ชัดเจน)…

11 กิจกรรมที่ 3 ให้ท่านนำความสำเร็จจากกิจกรรมที่ 2 มาเขียนรายละเอียด ดังนี้ หัวข้องานที่ท่านทำได้ประสบความสำเร็จ สภาพปัญหาก่อนการแก้ปัญหา จุดมุ่งหมายที่ต้องการแก้ปัญหา วิธีการที่ท่านนำมาใช้ในการแก้ปัญหา กลุ่ม(นักเรียน)เป้าหมายที่ท่านต้องการแก้ปัญหา วิธีการที่ใช้วัดผลสำเร็จในการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหา

12 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการสอน และสนับสนุนการสอน
 การใช้สื่อสารสนเทศที่กว้างขวางเพื่อการสืบค้นและการเรียนการสอนสู่ห้องเรียนสากล (Global Classroom) ครูสามารถเรียนรู้แนวทางได้จากอินเตอร์เน็ต เช่น การสอนที่ใช้พลังของเด็ก (Power Teaching) เด็กก็สามารถเรียนรู้และเลียนแบบจากต้นแบบในอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกัน เช่น การเล่นกีฬา ดนตรีประเภทต่าง ทำให้สื่อใกล้ตัวครูและนักเรียนมากขึ้น ชุมชนการเรียนรู้กว้างออกจากห้องเรียนไปสู่สากลด้วย การใช้บล็อก (Blog) ที่มีบริการแก่สมาชิก เช่น ; เป็นต้น

13 การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)
การสร้างฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อศึกษา เช่น แฟ้มประวัติและผลงานนักเรียน มีข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายระบบดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง การส่งเสริมวินัยให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน เช่น การสร้างและปฏิบัติตามกฎห้องเรียน (House Rules) การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำ การแก้ปัญหาและตอบปัญหาเชิงบวก ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

14 ห้องเรียนคุณภาพ กับ 4 ก้าวคุณภาพครู
ก้าวที่ 1 กำหนดหน่วยการเรียนรู้สาระรายวิชา (Course Syllabus) “บอกการเป็นนักวางแผนชั้นครู” ก้าวที่ 2 วางแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) “บอกความเป็นนักออกแบบชั้นครู” ก้าวที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู้ “บอกความเป็นนักบริหารจัดการชั้นครู” ก้าวที่ 4 การประเมินการสอนรายวิชา “บอกความเป็นนักวิจัยชั้นครู”

15 Thank you for your attention.


ดาวน์โหลด ppt การสร้างห้องเรียนคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google