งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมทางภาษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมทางภาษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมทางภาษา
เรื่องเทศกาลวันสำคัญของจีน ช่วงชั้นที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11

2 สาระสำคัญ การบอกชื่อคำศัพท์ และความสำคัญอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับเทศกาลและวันสำคัญของจีน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย เพื่อให้มีความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1 บอกชื่อคำศัพท์ และความสำคัญอย่างสั้นๆเกี่ยวกับ เทศกาลและวันสำคัญของจีน 2 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ที่เหมาะสมกับวัย 3 บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีตามวัฒนธรรมของจีน กับวัฒนธรรมของไทย

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด
- ทำอย่างไรจะช่วยสืบสานเทศกาลวันสำคัญของจีน ให้คงอยู่สืบไปได้ยาวนานที่สุด

5 คำถามประจำหน่วย เทศกาลแต่ละเทศกาลของจีนมีความสำคัญอย่างไร - เทศกาลแต่ละเทศกาลของจีนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนจีนอย่างไรบ้าง

6 คำถามประจำบท เทศกาลของจีนมีอะไรบ้าง
เทศกาลวันตรุษจีนตรงกับวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร ตามปฏิทินจันทรคติจีน เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างตรงกับวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร ตามปฏิทินจันทรคติจีน - เทศกาลไหว้พระจันทร์ตรงกับวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร ตามปฏิทินจันทรคติจีน

7 เกณฑ์การประเมิน ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการนำเสนอ แบบประเมินรูปเล่มรายงาน สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ - แบบทดสอบหลังเรียน

8 บทบาท นักเรียนเป็นผู้จำลองสถานการณ์จริง
โครงงาน เทศกาลสำคัญของจีน เป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนรู้และทราบถึงความสำคัญ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันตรุษจีน วันไหว้บ๊ะจ่าง วันไหว้พระจันทร์ บทบาท นักเรียนเป็นผู้จำลองสถานการณ์จริง กลุ่มผู้ชม ครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ชุดกิจกรรมและภาระงาน นักเรียนแบ่งกลุ่ม เลือกหัวข้อ อภิปรายกลุ่มย่อย แสดงจริง และสรุปโครงงาน ประเมินผล ผลงาน สถานการณ์จำลองวันตรุษจีน วันไหว้บ๊ะจ่าง วันไหว้พระจันทร์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมทางภาษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google