งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
นักเรียนเรียนรู้ความสำคัญของความแม่นยำทางคณิตศาสตร์และสวมบทบาทสมมุติที่ใช้เศษส่วนในชีวิตประจำวันซึ่งนักเรียนสามารถคำนึกถึงความสำคัญของเศษส่วนในชีวิตประจำวัน นักเรียนจัดทำและแลกเปลี่ยนงานนำเสนอด้วยมัลติมีเดียซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้เศษส่วนในชีวิตประจำวัน

2 มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.1 ม.1/1
มาตรฐาน ค 1.1: เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง 1. ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ เศษส่วนและทศนิยม ค 1.2 ม.1/2 มาตรฐาน ค 1.2 : เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง การดำเนินการต่าง ๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา 2. บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยมและนำไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของเศษส่วนและทศนิยม ค 6.1 ม.1/1 – 5 มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 5. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์ และนำความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ในรูปเศษส่วน - เปรียบเทียบเศษส่วน บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนซึ่งเป็นจำนวนที่เป็นบวก - อธิบายผลที่เกิดจากการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน พร้อมทั้งบอกความสัมพันธ์ ของการดำเนินการ - นำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้แก้โจทย์ปัญหา - ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด - เศษส่วนสำคัญจริงหรือในชีวิตประจำวัน คำถามประจำหน่วย - จริงไม่เศษส่วนสำคัญหรือจะดีกว่าถ้าไม่มีเศษส่วน - จะนำเศษส่วนมาใช้ในงานได้อย่างไร - จำเป็นต้องมีเศษส่วนเพื่อทำให้งานสำเร็จใช่หรือไม่ - ความเข้าใจเรื่องเศษส่วนสามารถทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นได้อย่างไร คำถามประจำบท - เศษส่วนคืออะไร - ประเภทของเศษส่วนมีอะไรบ้าง - เราบวก ลบ คูณและหารเศษส่วนได้อย่างไร - นำเศษส่วนไปแก้ปัญหาชีวิตประจำวันอย่างไร

5 ระยะเวลาในการประเมิน

6 โครงงาน

7 แหล่งข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google