งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มี รูปวรรณยุกต์กำกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มี รูปวรรณยุกต์กำกับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มี รูปวรรณยุกต์กำกับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

2 หัวข้อสำคัญในการนำเสนอ
1. ปัญหา ความจำเป็น แนวทางแก้ไข 2. ความมุ่งหมาย 3. วิธีดำเนินการ 4. ลักษณะของการฝึก 5. ผลการทดลอง 6. สรุปอภิปรายผล 7. ข้อเสนอแนะ

3 ความมุ่งหมาย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนระหว่าง
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการเขียนคำ ที่มีวรรณยุกต์กำกับ

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูในการพัฒนาการเรียนการสอน 2. นักเรียนสามารถเขียนคำ ที่มีรูปวรรณยุกต์กำกับ 3. ได้แบบฝึกไปพัฒนาการเขียนคำ ที่มี รูปวรรณยุกต์กำกับ

5 การสร้างเครื่องมือ 1. แผนการสอนประกอบแบบฝึกหัด
1. แผนการสอนประกอบแบบฝึกหัด การเขียนคำที่มี รูปวรรณยุกต์กำกับ 2. แบบฝึกการเขียนคำที่มี รูปวรรณยุกต์กำกับ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเขียนคำที่มี รูปวรรณยุกต์กำกับ

6 นิยามศัพท์เฉพาะ 1. การเขียนคำ 2. คำที่มีรูปวรรณยุกต์กำกับ
1. การเขียนคำ 2. คำที่มีรูปวรรณยุกต์กำกับ 3. แบบฝึกการเขียนที่มีรูปวรรณยุกต์ 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน

7 ขอบเขตการวิจัย 1. ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน คน 2. กลุ่มตัวอย่าง คัดจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนคำ ไม่ผ่าน 50 % จำนวน 30 คน 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ใช้เวลา 10 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 4. เนื้อหา คำที่มี รูปวรรณยุกต์กำกับจาก แบบเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

8 วิธีดำเนินการวิจัย 1. กลุ่มเป้าหมาย 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
1. กลุ่มเป้าหมาย 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 3. เนื้อหา 4. วิธีดำเนินการทดลอง

9 สรุปผล หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกด้วยแบบฝึกการเขียนคำที่มี
รูปวรรณยุกต์กำกับพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

10 ข้อเสนอแนะ 1. นำแบบฝึกการเขียนคำที่มี รูปวรรณยุกต์กำกับ
1. นำแบบฝึกการเขียนคำที่มี รูปวรรณยุกต์กำกับ ไปใช้กับนักเรียนชั้นอื่นๆ 2. คิดแบบฝึกให้เหมาะสมกับปัญหาของนักเรียนที่ค้นพบ


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มี รูปวรรณยุกต์กำกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google