งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมแนวคิดของโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมแนวคิดของโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมแนวคิดของโครงงาน
หน่วยการเรียนรู้ ห้องเรียนเครือข่ายในฝัน โดย นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข

2 วัตถุประสงค์ ออกแบบห้องเรียนเครือข่ายในฝันอย่างสมเหตุสมผล
แสดงความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเป็นระบบ สะท้อนความคิดและความเห็นอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพผ่านทางการพูดและการเขียน

3 แนวคิดโครงงาน ออกแบบห้องเรียนเครือข่ายในฝัน อย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง สามารถสะท้อนความคิดออกมาได้อย่างชัดเจน ใช้เทคโนโลยีช่วยในการดำเนินงาน ตลอดจนการนำเสนอ

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด เรามีความสัมพันธ์กับระบบเครือข่ายอย่างไร คำถามประจำหน่วย Admin ของระบบมีอิทธิพลต่อเครือข่ายมากน้อยอย่างไร คำถามประจำบท สื่อกลางในการสื่อสารในระบบเครือข่ายมีกี่แบบ อะไรบ้าง ยกตัวอย่างสื่อกลางแบบไร้สายในระบบเครือข่าย

5 การประเมิน

6 วัตถุประสงค์และกระบวนการประเมิน
เครื่องมือประเมิน วัตถุประสงค์และกระบวนการประเมิน แผนภูมิ K-W-L-H เพื่อประเมินความพร้อมของผู้เรียน ตรวจสอบความรู้เดิมก่อนเริ่มทำงาน แบบประเมินรายการแผนปฏิบัติการโครงงาน เพื่อตรวจสอบแผนปฏิบัติการว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง ประเมินแผนฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ คำถามเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อประเมินความก้าวหน้า เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรึกษา สรุปปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รูบริกสำหรับการร่วมมือกันทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนประเมินการทำงานของตนเอง เพื่อนในกลุ่ม รูบริกโครงงานห้องเรียนเครือข่ายในฝัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินโครงงานด้วยตนเอง ประเมินงานนำเสนอขั้นสุดท้าย

7 บทสรุปของโครงงาน กลุ่มนักเรียนนำเสนอผลงานการออกแบบห้องเรียนเครือข่ายในฝัน ที่ได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล สำรวจจากความต้องการของเพื่อนนักเรียนโดยอยู่บนพื้นฐานแห่งโลกความเป็นจริง จำลองด้วยแบบห้องเรียนด้วยทักษะทางคอมพิวเตอร์ จากนั้นนำเสนอข้อมูลต่อโรงเรียนในการพิจารณาจัดสร้างห้องเรียนนี้ขึ้นต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมแนวคิดของโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google