งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบลายเสื้อตามที่ต้องการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบลายเสื้อตามที่ต้องการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบลายเสื้อตามที่ต้องการ

2 1.นางสาวเพ็ญนภา บุญก้อน เลขที่44 2.นางสาวเพ็ญนภา เสือทุ่ง เลขที่45
สมาชิก 1.นางสาวเพ็ญนภา บุญก้อน เลขที่44 2.นางสาวเพ็ญนภา เสือทุ่ง เลขที่45 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

3 ความหมายของการออกแบบลายเสื้อ
คือ การคิดลายเสื้อขึ้นมาใหม่ ซึ่งแตกต่างจากลายเสื้อที่มีอยู่แล้วตามปัจจุบันทั่วๆไป อาจจะเป็นลายเสื้อบนเสื้อยีด เสื้อคอปก ซึ่งลายของเสื้อก็จะแตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละคนที่ออกแบบมา แต่ในการออกแบบลายเสื้ออาจจะมีโปรแกรมอีกหลายอย่างที่เป็นเครื่องช่วยในการออกแบบ

4 จุดมุ่งหมาย 1.เพื่อตอบสนองลายเสื้อความต้องการของคนในสังคม
2.เพื่อเป็นลายเสื้อที่แปลกใหม่ ซึ่งยังไม่มีในปัจจุบัน 3.สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

5 จุดประสงค์ 1.เพื่อจัดทำลายเสื้อให้ออกมาแปลกใหม่
2.การออกแบบลายเสื้อเป็นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่งซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในชีวิตประจำวันได้ 3.เพื่อต้องการตอบสนองต่อผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ

6 วิธีดำเนินงาน 1.จัดหาโปรแกรมที่เกี่ยวกับการออกแบบเสื้อ
2.ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม Desktop T Shirt Creator 3.หาเสื้อที่ต้องการจะออกแบบตามขนาดที่ต้องการ 4.วางแผนร่างลายที่เราต้องการลงในกระดาษ 5.เก็บรายละเอียดของลายเสื้อที่ออกแบบลงในกระดาษ 6.ใช้โปรแกรม Desktop T Shirt Creator ออกแบบลายเสื้อ 7.เมื่อได้ลายเสื้อที่พอใจแล้ว นำลายเสื้อที่ได้ไปสกีนลงในเสื้อที่เตรียมไว้

7 ตัวอย่างลายเสื้อ

8 งบประมาณที่ใช้ในการออกแบบลายเสื้อ
งบประมาณในการออกแบบลายเสื้อ ขึ้นอยู่กับลายที่ต้องการออกแบบว่ามีลายละเอียดของลายมากน้อยเพียงใด และราคาเสื้อที่จะใช้ในการลงลายขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า ถ้าหากว่าเป็นเสื้อยืดก็จะมีราคาถูกกว่าเสื้อชนิดอื่นๆ คือตัวละ บาท

9 แหล่งที่มา


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบลายเสื้อตามที่ต้องการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google