งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Joseph Jacobs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Joseph Jacobs"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Joseph Jacobs
กลไกราคาน่ารู้ งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Joseph Jacobs

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม มีความสัมพันธ์กับกลไกราคา กฎอุปสงค์และอุปทาน และราคาดุลยภาพ มีผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ในปัจจุบันมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีผลดีต่อผู้บริโภค

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ระดับราคาจำเป็นต่อเราอย่างไร คำถามประจำหน่วย กลไกราคาบอกอะไรเราได้บ้าง คำถามประจำบท กลไกราคาหมายถึงอะไร อุปสงค์คืออะไร อุปทานคืออะไร ราคาดุลยภาพเป็นอย่างไร

4 โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะโดย
โครงงานกลไกราคา โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะโดย การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกราคาและสรุปเพื่อตอบคำถามประจำหน่วย แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องการทดลอง การสื่อสารกับผู้อื่นในจดหมายข่าว

5 การประเมินความพร้อมของนักเรียน
วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับต้นถั่ว อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วยและสิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทดลอง ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร ฉันถามนักเรียนเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และสรุปเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นถั่ว ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร ถ้านักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการจัดการทดลอง ฉันสามารถเตรียมสื่อสนับสนุน ถ้านักเรียนมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างเกี่ยวกับความสำคัญของต้นถั่ว ฉันสามารถเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เราจะกลับมาทบทวนการประเมินนี้ตลอดหน่วยการเรียนรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ ฉันต้องการช่วยการประเมิน ฉนคิดว่าฉันต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง แต่ฉันไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร

6 เป้าหมายของหลักสูตร ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีที่นักเรียนและฉันใช้ แลกเปลี่ยนความเห็นกับนักเรียนและครูท่านอื่น ๆ

7 เป้าหมายสำหรับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ว่ากลไกราคามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Joseph Jacobs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google