งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

2 ภาพรวมหน่วยการเรียนรู้
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือใช้ในการทำงาน การสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง มีบทบาทสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆและตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม

3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง

4 คำถามประจำหน่วย คำถามประจำบท
โปรแกรมที่ใช้ในการทำตาราง คำนวณ มีอะไรบ้าง คำถามประจำบท 1.โปรแกรม Excel คืออะไร 2.โปรแกรม Microsoft office word คืออะไร 3.โปรแกรม Microsoft office PowerPoint คืออะไร

5 โครงงาน

6 การประเมินความพร้อมของนักเรียน
การสรุปผลงานอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การออกแบบแผนผังความคิด การตรงต่อเวลา การนำเสนอผลงาน

7

8


ดาวน์โหลด ppt การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google